Toto licenční ujednání je právní smlouva mezi Vámi, konečným uživatelem programu DOSPrint (dále nabyvatelem licence) a firmou Daniel Redlich (dále poskytovatel licence) uzavřená na základě autorského zákona.

Instalací, kopírováním nebo jiným použitím softwarového produktu potvrzujete, že souhlasíte s podmínkami této smlouvy a jste jimi zavázán v plném rozsahu.
Softwarový produkt se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání.

1. Předmět smlouvy - udělení licence

Poskytovatel uděluje nabyvateli licence nevýhradní právo používat softwarový produkt jen na tolika počítačích, na kolik je licence vydána a zaplacena. Nabyvatel jednotlivých licencí je oprávněn používat softwarový produkt pouze na počítačích, které jsou v jeho trvalém užívání.
Program se "používá" v počítači tehdy, jestliže je uložen v paměti nebo na pevném disku počítače.

Služby aktualizací a technické podpory může uživatel jednotlivých licencí programu DOSPRINT čerpat po dobu, po kterou bude DOSPRINT dodavatelem udržován a podporován. V případě multiverzí poskytovaných softwarovým firmám je tato doba omezena na 4 x 12 měsíců od nákupu multilicence nebo poslední placené aktualizace.

Právo užívat program po lhůtě splatnosti faktury vzniká zaplacením fakturované částky.
Dodavatel je oprávněn pozastavit nebo plně odepřít plnění svých závazků a služeb, nezaplatí-li kupující kupní cenu.

2. Autorské právo

Softwarový produkt je majetkem firmy Daniel Redlich a je chráněn zákony České republiky o autorském právu, ustanovením mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími zákony. To znamená, že se k softwaru musíte chovat jako ke všem dílům, která podléhají autorskému právu. Nesmíte pořizovat kopie programu, příruček ani dalších materiálů, které jsou součástí Softwarového produktu, s výjimkou záložních kopií určených výhradně pro svou vlastní potřebu.
V případě, že nabyvatel licence nesouhlasí s podmínkami uvedenými v této smlouvě, je povinen softwarový produkt neinstalovat a nepoužívat.

3. Omezení

Nabyvatel není oprávněn software pronajmout nebo půjčit (i bezplatně) jiné osobě. Nabyvatel není oprávněn poskytnout třetím osobám sublicenci.
Je zakázáno zahrnovat software či jeho části do jiného software a šířit produkty takto vzniklé.
Vyjimku z těchto ustanovení bodu 3 tvoří licence demoverze určená k vyzkoušení programu, která je funkčně omezená přeškrtnutím stránky a je volně šiřitelná.

4. Převod licence na jiný subjekt

Uživatel softwarového produktu (vlastník licence) je oprávněn softwarový produkt trvale převést na jiný subjekt za předpokladu písemného oznámení převodu původním vlastníkem licence dodavateli. Licence softwarového produktu je převedena až vyjádřením souhlasu dodavatele s převodem.

Okamžikem převodu licence přechází na nového uživatele veškerá práva a závazky vyplývající z Obchodních podmínek a této Licenční smlouvy.

Po převodu licence není původní uživatel oprávněn softwarový produkt jakkoliv používat, musí jej zcela odstranit ze všech svých počítačů a převést na nového uživatele i všechny ostatní součásti softwarového produktu (instalátory, CD, tištěné příručky a aktualizace).

5. Záruční podmínky

Záruka se vztahuje na distribuční médium a bezvadnou funkci programu. Bezvadnou funkcí programu se rozumí chod v souladu s dokumentací (včetně dodatků), která je součástí programu v písemné nebo elektronické formě. Místem uplatnění záruky je sídlo poskytovatele licence.
Poskytovatel licence neručí za bezvadný chod programu v případě, že program není provozován na technice, která je 100% kompatibilní se standardem IBM PC. Dále neručí za bezvadnou funkci programu případě, že je provozován na výpočetní technice vybavené operačním systémem odlišným od standardu Windows firmy Microsoft, nebo software jiného výrobce svojí podstatou zamezuje správnému chodu programu.
Poskytovatel licence neručí za správnou funkci programu v případě, že je provozován  na počítači spolu s jinými programy, které svojí funkcí brání korektnímu chování programu - například počítačové viry nebo některé jiné programy, jež mohou ovlivnit stav operačního systému.
Za závadu programu nelze označit skutečnost, že program nepracuje na hardware a software, který nebyl dostupný v okamžiku výroby programu.

6. Odpovědnost za škody

Poskytovatel licence nenese v žádném případě odpovědnost za škody ani za nepřímé škody, ať jsou jakékoliv (včetně a bez omezení, škody ze ztrát zisku z podnikání, přerušení podnikání, ztráta informací o podnikání nebo jakékoliv další finanční ztráty), i když vznikly na základě použití, nebo nemožnosti použití softwarového produktu, jež je předmětem této smlouvy, dokonce byl-li uvedený softwarový produkt označen jako možný původce těchto škod.

Celková výše náhrady škody prokazatelně způsobená chybou softwarového produktu v žádném případě nepřevýší částku zaplacenou nabyvatelem za poskytnutí práva na užívání licence a to bez ohledu na výši a druh uplatňované náhrady vzniklých škod.