Grand 32.810

Nařízením vlády 289/2022 se opět zvyšují normativní náklady na bydlení o 4 500 Kč. Toto zvýšení dle §26a zákona 117/1995 se dle současně novelizovaného nařízení vlády 595/2006 započte pro výpočet exekučních srážek ze mzdy pouze v poloviční výši. Původní částka 7 935 Kč se zvýší jen o 2 250 Kč. Náklady na bydlení pro výpočet srážek ve výši 10 185 Kč program automaticky nastaví při vstupu do mzdy za období 10.2022 a pozdější.

Přehled pojistného pro OSSZ musí používat již jen nový formát XML vz.2021 i když není dodatečně uplatněn mimořádný příspěvek z ledna a února roku 2022.

Seznam srážek v zápočtovém listu je doplněn o datum přijetí exekuce (pořadí), variabilní a specifický symbol platby.

Statistiku zapsaných dokladů v menu Finance lze najednou sestavit pro více účtovaných firem.

Grand 32.700

Osvobozený stravenkový paušál je od 20.08.2022 zvýšen z 82.60 Kč na 99.40 Kč. Při vstupu do první mzdy za září 2022 program nabídne jeho zvýšení. Avšak pokud jste ve mzdových parametrech (menu Evidence - Mzdová evidence - Nastavení - Ostatní sazby) dříve ručně změnili sazbu stravenkového paušálu na jinou částku odlišnou od 82.60 Kč, program pouze upozorní na změnu jeho horní hranice a případné zvýšení stravovacího paušálu v nastavení mezd musíte provést ručně!

Při aktualizaci programu se zároveň automaticky zvýší sazby cestovních náhrad v číselníku druhů cestovních náhrad (menu Evidence - Cestovní příkazy - Druhy náhrad) na nové hodnoty 120 Kč, 181 Kč a 284 Kč pro jednotlivá pásma trvání pracovní cesty za předpokladu, že stávající výše cestovních náhrad odpovídá částkám, které byly nastaveny programem při přípravě parametrů pro rok 2022, tedy 99 Kč, 151 Kč a 237 Kč.

Informace ke zvýšení stravenkového paušálu na webu MF: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/zamestnanci-zamestnavatele/informace-stanoviska-sdeleni/2022/informace-ke-zvyseni-limitu-pro

Oprava - v předchozí verzi mohl program při archivaci hlásit chybný kontrolní součet zálohy, i když byla archivace provedena v pořádku.

Grand 32.600

Od 07.2022 se opět zvyšuje životní minimum na 4620 Kč. Zvýšení má vliv na výpočet srážek.

V kontrolním hlášení lze zobrazit a vytisknout seznam dokladů příslušících k řádku přiznání DPH.

V rozdílové příručce je popsáno zadání dokladů za zprostředkování ubytování např. pomocí AirBNB.

Grand 32.500

Rozhodnutí nejvyššího soudu konečně vyřešilo otázku, jaké normativní náklady používat pro výpočet srážek. Program při vstupu do červnové a pozdější mzdy roku 2022 automaticky nastaví normativní náklady na 7.935 Kč. Pokud byste poté chtěli
zpětně opravit mzdu z ledna až května, kde byly srážky vypočteny s původními normativními náklady 6.815 Kč, musíte předem
ručně změnit nastavení programu v menu Evidence – Mzdová evidence – Nastavení – Exekuce a srážky dle OSŘ!

Grand 32.400

V Tisku ve Windows byl aktualizován formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání pro ČSSZ. Jsou zde doplněny především údaje pro Úřad práce, které se vyplňují zejména při ukončení pracovního poměru. Pro tisk tohoto formuláře při ukončení používejte novou nabídku menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Sociální pojištění - Oznámení o ukončení zaměstnání, kde bude vypočten i průměrný čistý měsíční výdělek, který jste doposud uváděli v tiskopisu pro Úřad práce.

Od dubna 2022 se zvyšuje životní minimum z 3.860 Kč na 4.250 Kč. Částka má vliv na výpočet srážek ze mzdy. Zvýšená hodnota se použije poprvé u dubnové mzdy a program si ji nastaví automaticky.

Byl mírně upraven výpočet paušální náhrady nákladů zaměstnavatele za exekuce - při souběhu exekucí před a v roce 2022 nesmí paušální náhrada snížit exekuce zahájené před rokem 2022 a absolutní přednost paušální náhrady se těchto exekucí netýká.

V rozdílové příručce naleznete další informace k výši normativních nákladů pro výpočet srážek.

Faktury vydané vystavené v jiném programu lze do Grandu importovat ve formátu ISDOC a ISDOCX.

Prodejní ceny skladových karet lze hromadně měnit v tabulce formátu excelu a následně je v Tisku ve Windows importovat do Grandu.

Uživatelsky definované rozvržení sloupců v seznamech lze importovat z jiné účtované firmy nebo uživatele programu.

Pro odesílání mailů z Grandu, Tisku ve Windows a DOSPrintu lze používat poštovní klienty (např. Outlook, Thunderbird) instalované i v 64 bitové verzi. Doposud musely být tyto programy pouze v 32 bitové verzi. Chcete-li tuto vlastnost využít, aktualizujte si také DOSPrint jeho spuštěním a nabídkou menu Zjistit, zda existuje novější verze, nebo stažením a instalací verze 4.4 z webu redlich.cz.

Při odesílání mailů pomocí SMTP z Tisku ve Windows a DOSPrintu je možné zadat mail pro skrytou kopii, kterou můžete použít například pro evidenci a kontrolu odeslaných mailů pomocí SMTP.

Každému uživateli programu lze zadat volitelné umístění programů EPodání a DOSPrint.

Grand 32.300

Daší závažný vývoj v normativních nákladech pro výpočet srážek: 09.03.2022 vydal Krajský soud v Hradci Králové pod číslem Spr. 1435/2022 opatření, které insolvečním správcům pro řízení probíhající u KS v Hradci Králové ZÁVAZNĚ stanovuje povinnost použít normativní náklady v původní výši bez navýšení, tedy v částce 6.815 Kč. Lze očekávat, že se o toto nařízení začnou opírat i další insolvenční správci s insolvencemi příslušejícími jiným soudům.

Jsme tedy v situaci, kdy insolvenční správci zřejmě začnou po seznámení s výše uvedeným opatřením KS vyžadovat výpočet insolvenční srážky dle nižších normativních nákladů 6.815 Kč. Důsledkem bude nutnost používat k výpočtu insolvenčních srážek a exekucí normativní náklady ve výši 6.815 Kč, byť je to v rozporu s nezávaznými, před pár dny uveřejněnými stanovisky Ministerstva spravedlnosti a MPSV, na základě kterých byly v programu navýšeny normativní náklady na 7.935 Kč. Bohužel v rámci právního chaosu také není vyloučená možnost, že později bude opatření Krajského soudu znovu vyvráceno Nejvyšším správním soudem, takže i nyní chybí právní jistota, která by byla v případě jednoznačně napsaného zákona.

Z výše uvedených důvodů program po aktualizaci při prvním vstupu do mzdy roku 2022 uživatele znovu vyzve k rozhodnutí, jaké normativní náklady se mají používat, zda 6.815 Kč nebo 7.935 Kč s tím, že preferovaná částka by dle soudního rozhodnutí měla být opět 6.815 Kč.


Grand 32.201

MPSV potvrdilo na žádost vydavatelství ANAG, že se pro výpočet exekucí a dalších srážek zvyšují pro rok 2022 normativní náklady na 7.935 Kč.

Pokud jste již vyhotovili únorové mzdy s exekucemi nebo srážkami dohodou, nabídne program při aktualizaci datových struktur účtované firmy na verzi 32.201 tisk seznamu únorových mezd se srážkami za předpokladu, že jste doposud měli nastavené normativní náklady na 6.815 Kč. Nechte seznam vytisknout a v uvedených mzdách nechte srážky znovu přepočítat dle PDF rozdílové příručky.
Zároveň program nabídne tisk i seznamu lednových mezd, u nichž bude vhodné dořešit "přeplacené exekuce". V seznamu jsou pro úplnost uvedeny i přednostní srážky dohodou. Podrobnosti naleznete opět v rozdílové PDF příručce.

Oproti verzi 32.200, která byla na webu krátce ke stažení, je v PDF příručce upravena kapitola řešení "přeplacených exekucí". Pro řešení nápravy lze s ohledem na četnost problému předpokládat další právní výklady.

Tato nepříjemná situace byla způsobena atypickým, nešťastně formulovaným zákonem 17/2022, který i přední právníci zabývající se dlouhodobě problematikou srážek pochopili opačně, než jak bylo nakonec prezentováno ministerstvy.
Grand 32.101

Koncem ledna 2022 vyšel ve sbírce Zákon č. 17/2022, který vloženým paragrafem § 26a změnil zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře a zavedl zpětně od ledna 2022 navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022. Pro
výpočet srážek by se jednalo o navýšení v částce 1.120 Kč. Od té doby není odborné veřejnosti jasné, zda se má pro výpočet srážek použít původní částka 6.815 Kč nebo navýšená na 7.935 Kč.

25. února 2022 vydalo Ministerstvo spravedlnosti informaci k výpočtu splátek v oddlužení, v níž se přiklonilo k názoru, že se navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 vztahuje i na výpočet srážek a normativní náklady pro výpočet srážek by tedy měly být 7.935 Kč. Zároveň ale v této informaci i webovém kalkulátoru upozorňuje, že jejich názor není právně závazný!

Pánové JUDr. Šubrt a JUDr. Breburda, kterým vychází v březnovém čísle časopisu Mzdová účetní 3/2022 obsažnější článek k tomuto tématu, doporučují vyčkat na rozhodnutí MPSV, které bylo jako předkladatel zákona 17/2022 požádáno
vydavatelstvím ANAG o závazné vyjádření. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že text tohoto článku byl zřejmě psán ještě před uveřejněním výše uvedené „informace Ministerstva spravedlnosti“ a není také záruka, že se MPSV k problému skutečně v dohledné době závazně vyjádří, případně že se obě ministerstva shodnou na stejném výkladu!

Číst dál: Grand 32.101

Grand 32.100

Na Daňovém portálu byl pro přiznání daně z příjmu právnické osoby za rok 2021 mírně změněn XML soubor pro elektronické podání, kde byla upravena verze písemnosti na DPPDP9. V GRANDu byl příslušně upraven i export rozvahy a výsledovky. Export výkazů a firemních údajů provedete obvyklým způsobem pomocí menu Finance - Výkazy pro FÚ - Prohlížení nebo Finance - Definované výkazy - Prohlížení, kde v seznamu výkazů na libovolném řádku stisknete klávesu F10 a v místním menu zvolíte Export do XML daňového přiznání.

Jsou rozšířeny možnosti vzorců pro zaúčtování složkových mezd. Podrobnosti jsou v rozdílové PDF příručce.

V PDF rozdílové příručce také naleznete doplňující informace o možnostech nastavení zobrazení formuláře údajů pro kontrolní hlášení při zápisu faktury a dalších dokladů, k založení druhu mzdy pro převod základu daně při souběhu dohod a jak si poradit při kombinaci převodu na účet a hotovostní dobírce v jedné mzdě.

Grand 32.001

Při nastaveném větším počtu zobrazených řádků obrazovky v režimu VDOS bude poznámka v editačním formuláři partnera, personalistiky, majetku, skladu atd. zvětšena až ke spodnímu okraji obrazovky, aby byla zobrazena co největší část rozsáhlejší poznámky.

Seznam dodacích listů lze ve formuláři pro zadání podmínek filtrovat dle stavu fakturace.

Oprava - při tisku zápočtového listu zaměstnance se v sestavě pro Úřad práce někdy místo hodnoty průměrného výdělku zobrazily jen hvězdičky.

Oprava - při odeslání žádosti o neschopenky prostřednictvím VREP program hlásil chybný výsledek validace XML, ačkoliv bylo vše pořádku.

© 2022 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9