Grand 31.600

23.12.2021 byl uveřejněn Zákon 518/2021 o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Po zadání karantény nebo izolace v prosincové mzdě program nabídne výpočet a vytvoření mimořádného příspěvku za předpokladu, že karanténa/izolace začala po 30.11.2021 a trvá alespoň ke dni 23.12.2021. Nárok na příspěvek vzniká a trvá nejdéle do 28.02.2022. Výpočet i ostatní činnost programu je shodná se stavem v první polovině roku. Mimořádný příspěvek v podvojném účetnictví opět zaúčtujte ručně.

Grand 31.501

Program Antivirus A byl prodloužen do 28.2.2022 (příspěvek 80 % vyplacené náhrady mzdy a pojistného, maximálně 39 000 Kč na zaměstnance měsíčně). Antivirus B byl znovu aktivován pro období 1.11.2021 až 28.2.2022 (příspěvek 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně 29 000 Kč). Sestavy jsou v menu Evidence-Mzdová evidence-Tisk-Mzdové náklady firmy-Refundace náhrad ANTIVIRUS. Zpráva MPSV: www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/TZ_29_11_2021_AntivirusAB.pdf

Byly opraveny drobné chyby související se zavedením souběžného číslování počítadel v různých rocích.

Grand 31.500

Vládní návrh Zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě prošel 01.12.2021 poslaneckou sněmovnou ve 2. čtení, v němž došlo ke změně doby podpory. Mimořádný příspěvek by se měl poskytnout u karantén a izolací začínajících až v prosinci 2021 (původní vládní návrh začínal s podporou již v listopadu). Mezd za listopad se tedy mimořádný příspěvek týkat nebude a program bude pro výpočet mimořádného příspěvku za prosinec aktualizován až po dokončení legislativního procesu. Původní vládní návrh naleznete zde: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=50, úpravy ve schváleném znění zde: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=9&ct=50&ct1=1

Pro rok 2021 byl zveřejněn nový formulář Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor 25, v němž bylo oproti minulému roku vynecháno povinné pojistné a celkový součet na řádku 2 a 3.

Žádost o roční zúčtování záloh byla aktualizovaná na vzor 2. V části prohlášení poplatníka k odpočtu úroků přibyly dvě volby upřesňující, zda se jedná o úroky úvěrů obstaraných před rokem 2021 nebo od roku 2021.
Je zapotřebí aktualizovat program Tisk ve Windows na verzi 31.500.

Do formuláře Ukončení nemoci a datové věty pro elektronické podání HZUPN byl přidán nepovinný element zahranicni, který je důležitý v případě, že byla neschopenka vydána v zahraničí a proto je číslo potvrzení nepovinné a může mít libovolný formát. Pro elektronické podání na VREP ČSSZ je nutné aktualizovat i program Epodani na verzi 31.500, jinak bude při kontrole odesílaného XML souboru oznámena chyba formátu.

Číst dál: Grand 31.500

Grand 31.400

Aktualizován formulář přiznání DPH na vzor 23. Ve formuláři se změnil především popis a význam řádku č.24. Dále jsou v řádku 26 a 45 upřesněny v popisu paragrafy. Máte-li plnění, které bylo ve starším formuláři přiznání DPH vykazováno na řádku 26 a v novém formuláři má být vykázáno na řádku 24 (poskutnutí služeb osobám nepovinným k dani v jiném státě EU), musíte při zadávání dokladů použít odpovídající typ dokladu DPH "SU Zasílání zboží do EU", nebo opravte řádek přiznání v sazbách DPH v menu "Doklady - Čísleníky - Typy sazeb DPH". Přejmenování názvu typu dokladu SU a odpovídajících sazeb DPH bude provedeno až při přípravě dat na rok 2022.

Grand 31.300

Do programu je doplněn u srážek mezd nový typ pro náhradní výživné.

Zákonem č. 285/2021 Sb. bylo zvýšeno roční daňové zvýhodnění na druhé dítě z 19.404 Kč na 22.320 Kč a na  třetí a každé další dítě  z 24.204 Kč na 27.840 Kč. Zvýhodnění na první dítě zůstává v původní výši 15.204 Kč. Nové sazby daňového zvýhodnění se uplatní až při ročním zúčtování daně z příjmu a v daňovém přiznání, kde důsledkem může být výrazný přeplatek daně.

Při zadání stálé srážky výživného v personalistice můžete zapnout sledování nedoplatků výživného, které mohou vznikat například nízkou mzdou při delší nemoci, neplaceném volnu a podobně. V takových případech bude program ve stálé srážce evidovat a aktualizovat celkový nedoplatek, který se bude snažit uplatnit v dalších, pozdějších mzdách.

Při vstupu do nové mzdy program nově upozorňuje na případ, kdy je hodinový průměr pro náhrady, nemoci, příplatky atd. vypočten jako pravděpodobný. Zobrazení upozornění můžete změnit v menu Evidence - Mzdová evidence - Nastavení - Základní, kde stisknete tlačítko Další.

Číst dál: Grand 31.300

Upozornění na chybu na Daňovém portálu při podání dodatečného přiznání DPH

V současnosti nelze úspěšně načíst XML soubor dodatečného přiznání DPH vytvořeného v Grandu na Daňový portál, který hlásí chybu "řádek 66 nesmí být nulový". Chyba je způsobena na straně Daňového portálu, který správně přiznání DPH neidentifikuje jako dodatečné, ale změní jej na běžné.

Podle vyjádření Technické podpory Generálního finančního ředitelství lze problém nyní odstranit pouze tak, že v sekci "Záhlaví" změníte daňové přiznání z "řádné" na "dodatečné".
Opětovně je nutné zadat také i důvody a datum dodatečného přiznání. Poté by spuštění kontroly formuláře mělo být v pořádku a přiznání můžete odeslat.

Daňová správa o problému ví a pracuje na jeho odstranění.

Grand 31.210

Ve formuláři měsíčního přehledu sociálního pojištění je doplněn tisk seznamu mimořádného příspěvku karantény.

V menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Další - Srážky výživného naleznete přehled srážek výživného usnadňující kontrolu uhrazeného výživného.

Používáte-li emulátor VDOS, můžete si zvětšit počet řádek a sloupců zobrazovaných především v seznamech. Změnu provedete v menu Konec - Nastavení programu - Nastavení VDOSu. Ve následujícím formuláři si zvolte například doporučené vyšší rozlišení 43 x 132.

Vyplácíte-li zdravotnickým pracovníkům mimořádné odměny za jejich pracovní nasazení v době pokračující pandemie prostřednictvím dotačních programů nebo kompenzační vyhlášky, založte si pro ně nový druh mzdy prémií, odměn, kde vypnete zápočet do průměru náhrad a základu pro průměr DNP. Text ČLK k mimořádné odměně zdravotníkům je zde: https://www.redlich.cz/index.php/ucetnictvi-grand/310-mimoradna-odmena-zdravotnikum

Mimořádná odměna zdravotníkům

Vyplácení odměn zdravotníkům v souvislosti s nasazením v době epidemie covid-19

Vyplácíte-li zdravotnickým pracovníkům mimořádné odměny za jejich pracovní nasazení v době pokračující pandemie prostřednictvím dotačních programů nebo kompenzační vyhlášky, vzniká z hlediska jejich započtení do průměrného výdělku rozpor mezi výkladem České lékařské komory, Ministerstvem zdravotnictví (viz níže) a MPSV. Podle prezidenta ČLK (viz níže) se tyto mimořádné odměny (dle ustanovení § 224 odst. 2 zákoníku práce) nezapočítávají do hrubého výdělku pro účely zjišťování průměrného výdělku a dále tak nezvyšují například hodinový průměr pro dovolenou. MPSV a MF mají odlišný názor (viz /www.mpsv.cz/-/jak-maji-byt-vyplaceny-odmeny-zamestnancum-ve-zdravotnictvi-za-mimoradne-nasazeni-v-souvislosti-s-pandemii-covid-19-) a jednoznačně doporučují vyplacené odměny standardně zahrnout do průměru pro náhrady.

V obou variantách si pro mimořádné odměny zdravotníkům založte nový druh mzdy "prémií, odměn".

Číst dál: Mimořádná odměna zdravotníkům

Grand 31.200

Oprava - při výpočtu mimořádného příspěvku karantény/izolace pokračující z března do dubna se dle aktualizovaného výkladu MPSV musí v dubnu zohlednit i částky z března a zjištění limitních hodnot provést za oba měsíce. Pokud jste již takový dubnový příspěvek nechali vypočítat ve starší verzi programu, vstupte do nemocenské dávky karantény/izolace a znovu ji uložte. Program znovu nabídne výpočet mimořádného příspěvku zohledňující výše uvedený požadavek. Podrobnosti naleznete v rozdílové příručce.

Mimořádný příspěvek karantény/izolace je prodloužen až do konce června 2021.


Bližší  podrobnosti naleznete v

Grand 31.100

Antivirus - změny od března 2021. Příspěvek bude poskytnut pouze na zaměstnance, jejichž pracovní poměr trvá alespoň po dobu 3 měsíců ke dni podání vyúčtování. Formulář v programu je proto doplněn datem podání vyúčtování.

Pro březen a duben 2021 je zaveden mimořádný příspěvek až 370 Kč za kalendářní den při nařízené karanténě nebo izolaci, která vznikla po 28.2.2021.

Od března až do konce roku 2021 platí nový formulář měsíčního přehledu sociálního pojištění kvůli možnosti odpočtu mimořádného příspěvku za karanténu a izolaci. Odpočet lze uplatnit do tří kalendářních měsíců po skončení karantény.

Druhy mzdových složek nemocí jsou doplněny o druh IZO Izolace a do jiných dávek je přidán druh MPK Mimoř.příspěvek karanténa.

Po výběru elektronické neschopenky ve mzdě k zápisu do nemocí se zobrazí formulář s podrobnými údaji e-neschopenky.

Do bankovního výpisu je doplněn import podrobného seznamu hrazených faktur ze Zásilkovny.
 

Číst dál: Grand 31.100

© 2021 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9