Grand 32.500

Rozhodnutí nejvyššího soudu konečně vyřešilo otázku, jaké normativní náklady používat pro výpočet srážek. Program při vstupu do červnové a pozdější mzdy roku 2022 automaticky nastaví normativní náklady na 7.935 Kč. Pokud byste poté chtěli
zpětně opravit mzdu z ledna až května, kde byly srážky vypočteny s původními normativními náklady 6.815 Kč, musíte předem
ručně změnit nastavení programu v menu Evidence – Mzdová evidence – Nastavení – Exekuce a srážky dle OSŘ!

Grand 32.400

V Tisku ve Windows byl aktualizován formulář Oznámení o nástupu do zaměstnání pro ČSSZ. Jsou zde doplněny především údaje pro Úřad práce, které se vyplňují zejména při ukončení pracovního poměru. Pro tisk tohoto formuláře při ukončení používejte novou nabídku menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Sociální pojištění - Oznámení o ukončení zaměstnání, kde bude vypočten i průměrný čistý měsíční výdělek, který jste doposud uváděli v tiskopisu pro Úřad práce.

Od dubna 2022 se zvyšuje životní minimum z 3.860 Kč na 4.250 Kč. Částka má vliv na výpočet srážek ze mzdy. Zvýšená hodnota se použije poprvé u dubnové mzdy a program si ji nastaví automaticky.

Byl mírně upraven výpočet paušální náhrady nákladů zaměstnavatele za exekuce - při souběhu exekucí před a v roce 2022 nesmí paušální náhrada snížit exekuce zahájené před rokem 2022 a absolutní přednost paušální náhrady se těchto exekucí netýká.

V rozdílové příručce naleznete další informace k výši normativních nákladů pro výpočet srážek.

Faktury vydané vystavené v jiném programu lze do Grandu importovat ve formátu ISDOC a ISDOCX.

Prodejní ceny skladových karet lze hromadně měnit v tabulce formátu excelu a následně je v Tisku ve Windows importovat do Grandu.

Uživatelsky definované rozvržení sloupců v seznamech lze importovat z jiné účtované firmy nebo uživatele programu.

Pro odesílání mailů z Grandu, Tisku ve Windows a DOSPrintu lze používat poštovní klienty (např. Outlook, Thunderbird) instalované i v 64 bitové verzi. Doposud musely být tyto programy pouze v 32 bitové verzi. Chcete-li tuto vlastnost využít, aktualizujte si také DOSPrint jeho spuštěním a nabídkou menu Zjistit, zda existuje novější verze, nebo stažením a instalací verze 4.4 z webu redlich.cz.

Při odesílání mailů pomocí SMTP z Tisku ve Windows a DOSPrintu je možné zadat mail pro skrytou kopii, kterou můžete použít například pro evidenci a kontrolu odeslaných mailů pomocí SMTP.

Každému uživateli programu lze zadat volitelné umístění programů EPodání a DOSPrint.

Grand 32.300

Daší závažný vývoj v normativních nákladech pro výpočet srážek: 09.03.2022 vydal Krajský soud v Hradci Králové pod číslem Spr. 1435/2022 opatření, které insolvečním správcům pro řízení probíhající u KS v Hradci Králové ZÁVAZNĚ stanovuje povinnost použít normativní náklady v původní výši bez navýšení, tedy v částce 6.815 Kč. Lze očekávat, že se o toto nařízení začnou opírat i další insolvenční správci s insolvencemi příslušejícími jiným soudům.

Jsme tedy v situaci, kdy insolvenční správci zřejmě začnou po seznámení s výše uvedeným opatřením KS vyžadovat výpočet insolvenční srážky dle nižších normativních nákladů 6.815 Kč. Důsledkem bude nutnost používat k výpočtu insolvenčních srážek a exekucí normativní náklady ve výši 6.815 Kč, byť je to v rozporu s nezávaznými, před pár dny uveřejněnými stanovisky Ministerstva spravedlnosti a MPSV, na základě kterých byly v programu navýšeny normativní náklady na 7.935 Kč. Bohužel v rámci právního chaosu také není vyloučená možnost, že později bude opatření Krajského soudu znovu vyvráceno Nejvyšším správním soudem, takže i nyní chybí právní jistota, která by byla v případě jednoznačně napsaného zákona.

Z výše uvedených důvodů program po aktualizaci při prvním vstupu do mzdy roku 2022 uživatele znovu vyzve k rozhodnutí, jaké normativní náklady se mají používat, zda 6.815 Kč nebo 7.935 Kč s tím, že preferovaná částka by dle soudního rozhodnutí měla být opět 6.815 Kč.


Grand 32.201

MPSV potvrdilo na žádost vydavatelství ANAG, že se pro výpočet exekucí a dalších srážek zvyšují pro rok 2022 normativní náklady na 7.935 Kč.

Pokud jste již vyhotovili únorové mzdy s exekucemi nebo srážkami dohodou, nabídne program při aktualizaci datových struktur účtované firmy na verzi 32.201 tisk seznamu únorových mezd se srážkami za předpokladu, že jste doposud měli nastavené normativní náklady na 6.815 Kč. Nechte seznam vytisknout a v uvedených mzdách nechte srážky znovu přepočítat dle PDF rozdílové příručky.
Zároveň program nabídne tisk i seznamu lednových mezd, u nichž bude vhodné dořešit "přeplacené exekuce". V seznamu jsou pro úplnost uvedeny i přednostní srážky dohodou. Podrobnosti naleznete opět v rozdílové PDF příručce.

Oproti verzi 32.200, která byla na webu krátce ke stažení, je v PDF příručce upravena kapitola řešení "přeplacených exekucí". Pro řešení nápravy lze s ohledem na četnost problému předpokládat další právní výklady.

Tato nepříjemná situace byla způsobena atypickým, nešťastně formulovaným zákonem 17/2022, který i přední právníci zabývající se dlouhodobě problematikou srážek pochopili opačně, než jak bylo nakonec prezentováno ministerstvy.
Grand 32.101

Koncem ledna 2022 vyšel ve sbírce Zákon č. 17/2022, který vloženým paragrafem § 26a změnil zákon 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře a zavedl zpětně od ledna 2022 navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022. Pro
výpočet srážek by se jednalo o navýšení v částce 1.120 Kč. Od té doby není odborné veřejnosti jasné, zda se má pro výpočet srážek použít původní částka 6.815 Kč nebo navýšená na 7.935 Kč.

25. února 2022 vydalo Ministerstvo spravedlnosti informaci k výpočtu splátek v oddlužení, v níž se přiklonilo k názoru, že se navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 vztahuje i na výpočet srážek a normativní náklady pro výpočet srážek by tedy měly být 7.935 Kč. Zároveň ale v této informaci i webovém kalkulátoru upozorňuje, že jejich názor není právně závazný!

Pánové JUDr. Šubrt a JUDr. Breburda, kterým vychází v březnovém čísle časopisu Mzdová účetní 3/2022 obsažnější článek k tomuto tématu, doporučují vyčkat na rozhodnutí MPSV, které bylo jako předkladatel zákona 17/2022 požádáno
vydavatelstvím ANAG o závazné vyjádření. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že text tohoto článku byl zřejmě psán ještě před uveřejněním výše uvedené „informace Ministerstva spravedlnosti“ a není také záruka, že se MPSV k problému skutečně v dohledné době závazně vyjádří, případně že se obě ministerstva shodnou na stejném výkladu!

Číst dál: Grand 32.101

Grand 32.100

Na Daňovém portálu byl pro přiznání daně z příjmu právnické osoby za rok 2021 mírně změněn XML soubor pro elektronické podání, kde byla upravena verze písemnosti na DPPDP9. V GRANDu byl příslušně upraven i export rozvahy a výsledovky. Export výkazů a firemních údajů provedete obvyklým způsobem pomocí menu Finance - Výkazy pro FÚ - Prohlížení nebo Finance - Definované výkazy - Prohlížení, kde v seznamu výkazů na libovolném řádku stisknete klávesu F10 a v místním menu zvolíte Export do XML daňového přiznání.

Jsou rozšířeny možnosti vzorců pro zaúčtování složkových mezd. Podrobnosti jsou v rozdílové PDF příručce.

V PDF rozdílové příručce také naleznete doplňující informace o možnostech nastavení zobrazení formuláře údajů pro kontrolní hlášení při zápisu faktury a dalších dokladů, k založení druhu mzdy pro převod základu daně při souběhu dohod a jak si poradit při kombinaci převodu na účet a hotovostní dobírce v jedné mzdě.

Grand 32.001

Při nastaveném větším počtu zobrazených řádků obrazovky v režimu VDOS bude poznámka v editačním formuláři partnera, personalistiky, majetku, skladu atd. zvětšena až ke spodnímu okraji obrazovky, aby byla zobrazena co největší část rozsáhlejší poznámky.

Seznam dodacích listů lze ve formuláři pro zadání podmínek filtrovat dle stavu fakturace.

Oprava - při tisku zápočtového listu zaměstnance se v sestavě pro Úřad práce někdy místo hodnoty průměrného výdělku zobrazily jen hvězdičky.

Oprava - při odeslání žádosti o neschopenky prostřednictvím VREP program hlásil chybný výsledek validace XML, ačkoliv bylo vše pořádku.

Grand 31.700

Jsou upraveny parametry a formuláře pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění OSVČ pro rok 2021 v části DANĚ.

Byly aktualizovány formuláře Žádosti o chybějící částky na daňových bonusech (měsíční i roční) na vzor 12. Nově se již nerozlišuje převedení přeplatku DB na zálohu a nedoplatek v bodě b) a c).

Elektronická podání na Daňovou správu jsou přesměrována na nový portál Moje daně. Starý portál přestane fungovat na konci února 2022. Popis některých odlišností při načtení XML souboru z GRANDu je v rozdílové PDF příručce.

Popis rozdílů při podání z GRANDu na nový portál naleznete v rozdílové příručce: Tato verze je pro GRAND 31 poslední. Další aktualizace budou již pro verzi 32.

Grand 31.600

23.12.2021 byl uveřejněn Zákon 518/2021 o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Po zadání karantény nebo izolace v prosincové mzdě program nabídne výpočet a vytvoření mimořádného příspěvku za předpokladu, že karanténa/izolace začala po 30.11.2021 a trvá alespoň ke dni 23.12.2021. Nárok na příspěvek vzniká a trvá nejdéle do 28.02.2022. Výpočet i ostatní činnost programu je shodná se stavem v první polovině roku. Mimořádný příspěvek v podvojném účetnictví opět zaúčtujte ručně.

Grand 31.501

Program Antivirus A byl prodloužen do 28.2.2022 (příspěvek 80 % vyplacené náhrady mzdy a pojistného, maximálně 39 000 Kč na zaměstnance měsíčně). Antivirus B byl znovu aktivován pro období 1.11.2021 až 28.2.2022 (příspěvek 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně pojistného, maximálně 29 000 Kč). Sestavy jsou v menu Evidence-Mzdová evidence-Tisk-Mzdové náklady firmy-Refundace náhrad ANTIVIRUS. Zpráva MPSV: www.mpsv.cz/documents/20142/2061970/TZ_29_11_2021_AntivirusAB.pdf

Byly opraveny drobné chyby související se zavedením souběžného číslování počítadel v různých rocích.

© 2022 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9