Grand 30.300

Do programu je doplněna tisková sestava pro zjištění sníženého základu pro účely prominutí pojistného na sociální zabezpečení za měsíce červen až srpen 2020. Naleznete ji v menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Sociální pojištění - COVID prominutí pojistného. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v rozdílové PDF příručce.

Pro červen až srpen je aktualizovaný tiskopis Přehled o výši (sociálního) pojistného, v němž je doplněna volba, zda snížení vyměřovacího základu uplatňujete a dále výše tohoto sníženého vyměřovacího základu.

Uplatňujete-li snížení pojistného a používáte-li k vyplnění přehledu program Tisk ve Windows, musíte jej také aktualizovat na verzi 30.300! Obdobně aktualizujte i program EPodání, odesíláte-li XML soubory prostřednictvím kanálu VREP. Je to důležité i z toho důvodu, že snížení pojistného nelze nárokovat zpětně a při odeslání přehledu nebo XML souboru platného do května 2020, který neobsahuje údaje o snížení, není možné dle informací ČSSZ snížení uplatnit ani v opravném přehledu!

 

Povinné elektronické podání přehledu sociálního pojištění od června 2020

Zákonem č. 255/2020 Sb. došlo od června 2020 k nenápadné, ale zásadní změně stanovující povinnost elektronického podání přehledu pojistného. Podání přehledu v papírové formě je povoleno pouze ve vyjímečných případech především z technických důvodů, které jsou vyjmenovány v § 61 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění.

Přehled za červen a dále můžete v GRANDu podat elektronicky prostřednictvím:
a) datové schránky
b) portálu VREP

Číst dál: Povinné elektronické podání přehledu sociálního pojištění od června 2020

Grand 30.260

Od 01.06.2020 byl zákonem 231/2020 Sb. zvýšen měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 7.903 na 11.607 Kč. Změna má vliv pouze u zaměstnavatelů s více než 50 % osobami se zdravotním postižením (volba v menu Evidence - Mzdová evidence - Nastavení - Základní", tlačítko Další).

Grand 30.250

V PDF rozdílové příručce je popsáno, jak zadat doplatek do minimálního základu ZP v případě překážek na straně zaměstnavatele (např. z důvodu COVID), kdy je celé pojistné z doplatku povinen doplatit zaměstnavatel.

Pro příjmy z dohody o provedení práce DPP zakládající účast na zdravotním pojištění, kde je současně povinnost minimálního vyměřovacího základu, je v programu pro tento případ automaticky založen typ pracovního poměru DPPZP.
Pro dohody o pracovní činnosti DPČ je v těchto případech typ pracovního poměru zapotřebí založit ručně. Bližší podrobnosti jsou v rozdílové PDF příručce.

V programu byl aktualizován formát XML souboru pro NEMPRI, kde došlo ke změně v části pro přiložené přílohy, například exekuce.

Do e-neschopenek byly doplněny údaje Id případu a Změna atributu.

V seznamu e-eneschopenek je k dispozici klávesa Ctrl+Enter, která k aktuální neschopence zobrazí všechny související se stejným číslem rozhodnutí.

Grand 30.240

OPRAVA - při sestavení vyúčtování refundací náhrad COVID v tzv. programu ANTIVIRUS docházelo při doplatku zdravotního pojištění ve mzdě do minimálního základu k nadměrečnému krácení zdravotního pojištění za firmu v tomto přehledu. Nárokované ZP za firmu pro refundaci tak bylo zbytečně sníženo! V případě podstatných rozdílů je zaptřebí domluvit se s MPSV na opravném podání. Omlouvám se za komplikaci.

Grand 30.230

Do programu je doplněn tisk podkladů pro vyúčtování refundací náhrad COVID v tzv. programu ANTIVIRUS. GRAND současně nabízí i vytvoření excelovského XLS souboru jednotlivých zaměstnanců, jehož obsah si snadno překopírujete do šablony přikládané k vyúčtování pro MPSV. Podrobný popis naleznete v PDF rozdílové příručce. Sestava je v menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Mzdové náklady firmy - Refundace náhrady ANTIVIRUS.

Grand 30.220

Od dubna 2020 se nařízením vlády 61/2020 Sb. zvyšuje životní minimum z 3.410 Kč na 3.860 Kč. Změna má vliv na výpočet exekučních srážek ze mzdy.

Změna výpočtu exekucí od července 2020 - nezabavitelná částka na osobu povinného se zvýší ze 2/3 na 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýší z 1/4 nezabavitelné částky na povinného na 1/3 této částky.

V PDF rozdílové příručce nalezneta návod pro zápis ošetřovného a náhrad mzdy v období mimořádných opatření COVID.

Od února ČSSZ zveřejnila nový datový formát pro elektronické neschopenky,  obsahující zejména tyto změny:
   - byly doplněny dva nové typy notifikací ZmenaDpnInfo a StornoDpnInfo.
   - adresa místa pobytu a vycházky mohou být uvedeny vícekrát
   - je zaveden nový údaj pro poznámku

Program kontroluje, zda jste u nemocí odeslali přílohu k žádosti o nemocenskou dávku po uplynutí 14 dnů od vzniku nemoci. Vznik nemoci se vyhodnocuje z mezd nebo elektronických neschopenek. Obdobně program upozorňuje na nutnost odeslat podání ukončení nemoci po ukončení nemoci ve mzdě nebo přijetí elektronické neschopenky typu ukončení příslušné nemoci.

V souvislosti s dodatečným přiznáním DPH vzniká potřeba zobrazit původní sestavu před zápisem dodatečně přiznaných plnění. Program je upraven tak, že zadáte-li do údaje dodatečné přiznání hodnotu nula, provede se sestava z běžných dokladů DPH (s vyloučením dodatečných).

K dispozici je nová verze VDOSu z roku 2020. Je cca o 10 - 20% rychlejší a měla by odstranit zřídkavou chybu Page fault error a také problémy s provozem na linuxovém serveru. S ohledem na nutné změny v konfiguračním souboru CONFIG.TXT je zatím jen na vyžádání.

Při zadání OČR a nemoci program vyžadoval zadání čísla neschopenky. Po období COVID je tato kontrola vypnuta.

Oprava - po vytvoření přílohy k žádosti o nemocenskou dávku program verze 30.200 hlásil nedůležitou chybu.

EPodani 30.100

Je aktualizován šifrovací certifikát ČSSZ platný od 17.02.2020 do 08.03.2021.

Grand 30.100

Ukládáte-li například PDF soubory originálních faktur na pevný disk počítače, můžete si tyto soubory nechat zobrazit přímo z Grandu. Bližší popis naleznete v PDF rozdílové příručce.

Před tiskem seznamu zaměstnanců z přehledu osobních údajů program zobrazuje výběrový formulář pro zadání pracovního poměru, střediska a podobně. V tomto formuláři se také zadává rok, k němuž má být seznam vyhotoven. Program z tisku automaticky vyloučí zaměstnance, kterým pracovní poměr skončil před tímto rokem, nebo který začal až po tomto roce. V tiskové sestavě daňových slev budou zobrazeny děti, které budou daňově uplatněny v zadaném roce.

Od dubna 2020 program mírně upravil metodiku výpočtu pravděpodobného průměru náhrad. Změna se týká automatického započtení příjmů ze stálých složek mzdy (např. osobní ohodnocení, prémie, aj.) a dále způsobu výpočtu. Nově bude měsíční příjem pro pravděpodobný průměr vydělen týdenním úvazkem z personalistiky a koeficientem 4.438 (průměrný počet týdnů v měsíci).
Úprava je provedena proto, aby byl výpočet konzistentní s metodikou používanou k výpočtu měsíčního pravděpodobného příjmu.

Při tisku formuláře ukončení nemoci program přednastaví počátek výkonu zaměstnání po DNP na následující den po ukončení nemoci. Připadne-li ukončení na pátek až neděli, program nastaví počátek výkonu zaměstnání na pondělí.

Číst dál: Grand 30.100

Grand verze 30 rozeslán

Ke dnešku byly vyřízeny všechny objednávky aktualizace programu Grand 30 pro rok 2020.
Pokud jste objednali elektronické dodání a nepřišel vám mail s instalačními údaji, podívejte se do spamu, případně se ozvěte.

© 2020 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9