EPodani 30.400

Od 17.9.2020 dojde ke zrušení komunikačních adres vrep1.cssz.cz a vrep2.cssz.cz, které jsou nahrazeny adresou epodani.cssz.cz. Program EPodani provede změnu automaticky.

Grand 30.400

Novela Zákoníku práce 262/2006 Sb. platná od 30.07.2020 upravuje v § 357 zjišťování průměrného výdělku. Ten doposud nesměl být menší než minimální mzda. Nově nesmí být zároveň menší i než zaručená mzda. GRAND při zjišťování hodinového průměrného výdělku pro výpočet náhrad (včetně náhrady za nemoc) a příplatků bude od srpna 2020 zohledňovat i mzdový tarif, který se zadává ve mzdových údajích v personalistice. Bude-li hodinový průměrný výdělek (průměr pro náhrady) zjištěný například z minulého čtvrtletí menší než zaručená mzda, nabídne zvýšení průměrného výdělku na úroveň zaručené mzdy. Není-li mzdový tarif zaručené mzdy v personalistice zadán, program průměrný výdělek porovná pouze s minimální mzdou. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v rozdílové PDF příručce.

Zákonem č. 255/2020 Sb. se s účinností od 1. 9. 2020 mění a doplňuje § 39 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zaměstnavatelé předkládají ČSSZ evidenční listy důchodového pojištění, oznámení o nástupu a přílohy k žádosti o dávku výhradně v elektronické podobě. Pro uživatele to znamená, že výše uvedené formuláře včetně měsíčního přehledu pojistného musí povinně podávat datovou schránkou, prostřednictvím elektronického portálu ČSSZ nebo kanálem VREP.

Do programu byla doplněna možnost odeslat elektronická podání pro ČSSZ prostřednictvím jejich e-portálu. Volbu pro odeslání naleznete na spodním okraji formuláře, který chcete odeslat.

Novela Zákoníku práce 262/2006 Sb. platná od 30.07.2020 nařizuje, aby zápočtový list u srážek obsahoval i informaci, který orgán srážku nařídil. Do srážek byl proto doplněn odpovídající údaj. Zadejte jej do stálých složek mzdy v personalistice. Při tisku zápočtového listu jej můžete také doplnit jednorázově.

 Dle výkladu MPSV se základ sociálního pojištění zaměstnance, který v kalendářním roce převyšuje maximální vyměřovací základ 1.355.136 Kč, zahrnuje do úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru použitých pro zjištění podmínky alespoň 90 % základů z března 2020 pro účely COVID prominutí pojistného. Program byl na tento případ upraven.Grand 30.300

Do programu je doplněna tisková sestava pro zjištění sníženého základu pro účely prominutí pojistného na sociální zabezpečení za měsíce červen až srpen 2020. Naleznete ji v menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Sociální pojištění - COVID prominutí pojistného. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v rozdílové PDF příručce.

Pro červen až srpen je aktualizovaný tiskopis Přehled o výši (sociálního) pojistného, v němž je doplněna volba, zda snížení vyměřovacího základu uplatňujete a dále výše tohoto sníženého vyměřovacího základu.

Uplatňujete-li snížení pojistného a používáte-li k vyplnění přehledu program Tisk ve Windows, musíte jej také aktualizovat na verzi 30.300! Obdobně aktualizujte i program EPodání, odesíláte-li XML soubory prostřednictvím kanálu VREP. Je to důležité i z toho důvodu, že snížení pojistného nelze nárokovat zpětně a při odeslání přehledu nebo XML souboru platného do května 2020, který neobsahuje údaje o snížení, není možné dle informací ČSSZ snížení uplatnit ani v opravném přehledu!

 

Povinné elektronické podání přehledu sociálního pojištění od června 2020

Zákonem č. 255/2020 Sb. došlo od června 2020 k nenápadné, ale zásadní změně stanovující povinnost elektronického podání přehledu pojistného. Podání přehledu v papírové formě je povoleno pouze ve vyjímečných případech především z technických důvodů, které jsou vyjmenovány v § 61 odst. 5 zákona o nemocenském pojištění.

Přehled za červen a dále můžete v GRANDu podat elektronicky prostřednictvím:
a) datové schránky
b) portálu VREP

Číst dál: Povinné elektronické podání přehledu sociálního pojištění od června 2020

Grand 30.260

Od 01.06.2020 byl zákonem 231/2020 Sb. zvýšen měsíční vyměřovací základ zdravotního pojištění za státní pojištěnce z 7.903 na 11.607 Kč. Změna má vliv pouze u zaměstnavatelů s více než 50 % osobami se zdravotním postižením (volba v menu Evidence - Mzdová evidence - Nastavení - Základní", tlačítko Další).

Grand 30.250

V PDF rozdílové příručce je popsáno, jak zadat doplatek do minimálního základu ZP v případě překážek na straně zaměstnavatele (např. z důvodu COVID), kdy je celé pojistné z doplatku povinen doplatit zaměstnavatel.

Pro příjmy z dohody o provedení práce DPP zakládající účast na zdravotním pojištění, kde je současně povinnost minimálního vyměřovacího základu, je v programu pro tento případ automaticky založen typ pracovního poměru DPPZP.
Pro dohody o pracovní činnosti DPČ je v těchto případech typ pracovního poměru zapotřebí založit ručně. Bližší podrobnosti jsou v rozdílové PDF příručce.

V programu byl aktualizován formát XML souboru pro NEMPRI, kde došlo ke změně v části pro přiložené přílohy, například exekuce.

Do e-neschopenek byly doplněny údaje Id případu a Změna atributu.

V seznamu e-eneschopenek je k dispozici klávesa Ctrl+Enter, která k aktuální neschopence zobrazí všechny související se stejným číslem rozhodnutí.

Grand 30.240

OPRAVA - při sestavení vyúčtování refundací náhrad COVID v tzv. programu ANTIVIRUS docházelo při doplatku zdravotního pojištění ve mzdě do minimálního základu k nadměrečnému krácení zdravotního pojištění za firmu v tomto přehledu. Nárokované ZP za firmu pro refundaci tak bylo zbytečně sníženo! V případě podstatných rozdílů je zaptřebí domluvit se s MPSV na opravném podání. Omlouvám se za komplikaci.

Grand 30.230

Do programu je doplněn tisk podkladů pro vyúčtování refundací náhrad COVID v tzv. programu ANTIVIRUS. GRAND současně nabízí i vytvoření excelovského XLS souboru jednotlivých zaměstnanců, jehož obsah si snadno překopírujete do šablony přikládané k vyúčtování pro MPSV. Podrobný popis naleznete v PDF rozdílové příručce. Sestava je v menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Mzdové náklady firmy - Refundace náhrady ANTIVIRUS.

Grand 30.220

Od dubna 2020 se nařízením vlády 61/2020 Sb. zvyšuje životní minimum z 3.410 Kč na 3.860 Kč. Změna má vliv na výpočet exekučních srážek ze mzdy.

Změna výpočtu exekucí od července 2020 - nezabavitelná částka na osobu povinného se zvýší ze 2/3 na 3/4 součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýší z 1/4 nezabavitelné částky na povinného na 1/3 této částky.

V PDF rozdílové příručce nalezneta návod pro zápis ošetřovného a náhrad mzdy v období mimořádných opatření COVID.

Od února ČSSZ zveřejnila nový datový formát pro elektronické neschopenky,  obsahující zejména tyto změny:
   - byly doplněny dva nové typy notifikací ZmenaDpnInfo a StornoDpnInfo.
   - adresa místa pobytu a vycházky mohou být uvedeny vícekrát
   - je zaveden nový údaj pro poznámku

Program kontroluje, zda jste u nemocí odeslali přílohu k žádosti o nemocenskou dávku po uplynutí 14 dnů od vzniku nemoci. Vznik nemoci se vyhodnocuje z mezd nebo elektronických neschopenek. Obdobně program upozorňuje na nutnost odeslat podání ukončení nemoci po ukončení nemoci ve mzdě nebo přijetí elektronické neschopenky typu ukončení příslušné nemoci.

V souvislosti s dodatečným přiznáním DPH vzniká potřeba zobrazit původní sestavu před zápisem dodatečně přiznaných plnění. Program je upraven tak, že zadáte-li do údaje dodatečné přiznání hodnotu nula, provede se sestava z běžných dokladů DPH (s vyloučením dodatečných).

K dispozici je nová verze VDOSu z roku 2020. Je cca o 10 - 20% rychlejší a měla by odstranit zřídkavou chybu Page fault error a také problémy s provozem na linuxovém serveru. S ohledem na nutné změny v konfiguračním souboru CONFIG.TXT je zatím jen na vyžádání.

Při zadání OČR a nemoci program vyžadoval zadání čísla neschopenky. Po období COVID je tato kontrola vypnuta.

Oprava - po vytvoření přílohy k žádosti o nemocenskou dávku program verze 30.200 hlásil nedůležitou chybu.

EPodani 30.100

Je aktualizován šifrovací certifikát ČSSZ platný od 17.02.2020 do 08.03.2021.

© 2020 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9