Zákonné změny od ledna 2014

DPH

 • Některé daňové subjekty podávají daňová přiznání a ostatní podání pouze elektronicky (i v případě, že subjektu v daném měsíci nevznikla daňová povinnost). Úprava se týká právnických osob, fyzických osob s obratem vyšším než šest milionů korun za 12 předcházejících měsíců a dále fyzických osob bez limitu obratu, pokud mají zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

Sociální pojištění

 • Maximální vyměřovací základ je zvýšen na 1.245.216 Kč.

 • Minimální záloha důchodového pojištění OSVČ se zvyšuje pro hlavní činnost na 1.894 Kč, pro vedlejší činnost na 758 Kč.

 • Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění se zvyšují na 865 Kč, 1.298 Kč a 2.595 Kč. Maximální hodinová výše náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti činí 149,88 Kč.

 • Nárok na nemocenské vznikne od 15. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény. U nemoci, která vznikla v prosinci 2013 a pokračuje do ledna 2014, vzniká nárok na nemocenské od 22. dne (počet dnů se řídí stavem z roku 2013).

 • Pro účast na nemocenském pojištění je zrušena v §6 zák. 187/2006 podmínka trvání pracovního poměru 14 kalendářních dnů, proto dochází ke zrušení krátkodobých zaměstnání. Pro účast na nemocenském pojištění je rozhodující pouze dosažení rozhodného příjmu 2.500 Kč.

 • U OSVČ přihlášené k dobrovolnému nemocenskému pojištění se maximální měsíční základ pro placení nemocenského pojištění vypočte jako průměr připadající na jeden měsíc z ročního základu z posledního přehledu o příjmech a výdajích. Nově nebude výše max. měsíčního základu vázána na určený měsíční základ pro placení záloh na důchodové pojištění.

 • Povinná elektronická komunikace zaměstnavatele se správou OSSZ se odkládá na rok 2015.

 • Mírně se mění formuláře a XML soubor měsíčního hlášení na důchodové spoření.

Zdravotní pojištění

 • Minimální výše zálohy u pojistného OSVČ hlavní je zvýšena z 1.748 Kč na 1.752 Kč.

Daň z příjmu

 • Pro solidární zvýšení daně je rozhodná výše měsíčního zdanitelného příjmu 103.768 Kč.

 • Srážková daň se vztahuje na autorské honoráře nepřekračující 10.000 Kč měsíčně u jednoho plátce.

 • Srážková daň se dále použije jen v případě DPP ve výši nepřekračující u téhož plátce částku 10.000 Kč, jestliže zaměstnanec u tohoto plátce daně nepodepsal prohlášení k dani. Ostatní případy, ve kterých se do roku 2013 uplatňovala srážková daň u poplatníka s nepodepsaným prohlášením (např. příjmy do 5.000 Kč), jsou v roce 2014 zrušeny a uplatňuje se u nich vždy zálohová daň.

Mzdy - ostatní

 • Částka normativních nákladů na bydlení (např. pro výpočet exekucí) by se měla zvýšit na 5.873 Kč.

 • Značně se mění problematika dohod srážek ze mzdy. Při souběhu dohod o srážkách ze mzdy a exekucí je výpočet srážek komplikovanější, dohody o srážkách je možné srazit pouze do ½ hrubé mzdy. Srážky se řídí dle pořadí. Nový občanský zákoník umožňuje odmítnout zaměstnancem předložené nové dohody o srážkách (tím si zaměstnavatel ulehčí situaci). Bližší podrobnosti najdete například zde http://www.podnikatel.cz/clanky/vypocet-srazek-ze-mzdy-se-od-roku-2014-meni/

© 2022 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9