Grand 29.400

Do programu byla doplněna oblast související s elektronickými neschopenkami. Ty je v GRANDu možné získat ze tří zdrojů: z portálu ČSSZ VREP, z datové schránky a XML souborů. Podmínkou je instalace programu EPodani verze 29.400 nebo vyšší. Podrobnosti k celé problematice naleznete v rozdílové PDF příručce.

Přidaná je nová tisková sestava a e-podání při ukončení nemoci a změně způsobu výplaty. Obě sestavy jsou platné od roku 2020.

Maily s přílohou PDF je možné odesílat přímo pomocí SMTP bez použití mailového klienta. Jak nastavit tento způsob odesílání se dočtete v rozdílové PDF příručce.

Aktualizován byl na verzi 29.400 i program EPodani a Tisk ve Windows. DOSPrint s novou funkcí přímého odesílání mailů má verzi 4.3.

Dne 17.12.2019 byl rozeslán informační mail s nabídkou verze pro rok 2020. Pokud jste jej neobdrželi, podívejte se do spamu nebo si vyžádejte jeho opakované zaslání.

Grand 29.300

Od 1.10.2019 byste měli celkovou částku dokladů zaokrouhlovat matematicky na koruny pouze v případě hotovostních úhrad a měla by být vypnuta funkce pro odvod DPH ze zaokrouhlení. Pro zjednodušení práce budete po aktualizaci programu při prvním vstupu do seznamu položek u nové faktury nebo hotovostního příjmového dokladu s datem po 01.10.2019 dotázáni, zda má program nastavení sám změnit. Obdobně se dotaz zobrazí při vstupu do menu Doklady - Hotovost příjem - Kasa.

Grand 29.200

Novelou DPH byly změněny opravy základu daně u nedobytných pohledávek. Proto došlo u kontrolních hlášení podaných od 1. 10. 2019 ke změně struktury v oddíle A4 a B2 u údaje Opravy u nedobytné pohledávky. V programu byl číselník typů sazeb DPH rozšířen o údaj kód nedobytné pohledávky a zároveň jsou založeny sazby pro opravy daně nedobytné pohledávky dle § 46. Kód nedobytné pohledávky je u oprav daně za dlužníkem v insolvenčním řízení dle § 44 nastaven v číselníku na hodnotu A, u oprav daně nedobytné pohledávky dle § 46 na hodnotu P. Obdobně byl o opravy daně nedobytné pohledávky dle § 46 doplněn číselník typů dokladů DPH.

Pokud jste si generovali EET certifikát v roce 2016, v počátcích elektronické evidence tržeb, překontrolujte si datum konce platnosti. Platnost certifikátu je tři roky, proto bude koncem letošního roku a začátkem roku 2020 docházet k jejímu ukončení.

Do seznamu faktur bylo doplněno rychlé vystavení hotovostního dokladu úhrady ke zvolené faktuře. Funkci vyvoláte ze seznamu klávesou F10 a volbou menu Vytvoření dokladu, storno - Hotovostní úhrada.

Od začátku roku 2020 bude pro dočasné pracovní neschopnosti zavedena elektronická neschopenka. Program je nyní na e-neschopenku připravován.

Grand 29.160

V souvislosti se snížením pojistného na sociální zabezpečení za firmu je zapotřebí uvádět ve mzdě sociální pojištění za firmu s přesností na tři desetinná místa. Jinak se mohlo stát, že se v některých případech lišilo vypočtené pojistné od výpočtu na OSSZ o korunu a přehled nebyl přijat. V takovém případě je zapotřebí v tiskopisu přehledu pojistného ručně upravit pojistné nebo vstoupit do jednotlivé mzdy a zadáním například koruny do úkolové mzdy nechat mzdu přepočítat. Následně se úkolová mzda opět vynuluje.

Grand 29.150

V XML souboru přehledu sociálního pojistného zaměstnavatele pro OSSZ dochází k malé formální změně. Úprava se projeví od mezd za červenec.

Grand 29.101

Zvyšuje se hranice pro srážkovou daň z 2.500 na 3.000 Kč/měsíc (§ 6/4b Zákona o dani z příjmu). Ustanovení se použije poprvé ve mzdách za květen 2019. Nastavení si program změní automaticky, jakmile začnete vytvářet první mzdu za květen.

Od července 2019 je zrušena karenční doba (neproplácení prvních tří dnů nemoci). Zároveň je sníženo nemocenské pojištění placeného zaměstnavatelem o 0,2%. Jakmile začnete vytvářet první mzdu z července 2019, program automaticky změní odpovídající nastavení mezd a na tuto skutečnost upozorní.Bude-li ve mzdě za červenec uvedena pokračující nemoc z června s tím, že část z prvních tří dnů nemoci bude spadat do července, je nutné ručně vynulovat náhradu za první tři dny! Pokud na tento úkon zapomenete, program vás na něj při uložení formuláře nemoci upozorní.

Nařízením vlády 91/2019 Sb. se od 1.6.2019 mění způsob výpočtu částky, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení. Částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy vypočtené podle § 279 odst. 1 věty první OSŘ srazí bez omezení, činí dvojnásobek součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu. Důsledkem je snížení výše srážek u vyšších mezd, u nichž byla dříve nenulová částka srážky bez omezení.

Při výpočtu DPH z ceny včetně daně se nebude používat zaokrouhlený koeficient, ale přesný výpočet. Účinnost je od 1.4. 2019 s tím, že po dobu 6 měsíců je možné používat i původní výpočet se zaokrouhleným koeficientem.Výpočet bez zaokrouhleného koeficientu bude programem proveden automaticky od květnového data vystavení dokladu.

Zvyšují se limity paušálních výdajů na dvojnásobek (účinnost zpětně za celý rok 2019). Náklady odpovídají příjmům 2.000.000 Kč. Nastavení bude v daňové evidenci změněno při vstupu do menu Daně - Daň z příjmu za předpokladu, že máte zapnut výpočet nákladů procentem z příjmů.

Přiznání DPH je aktualizováno na verzi 21. Byly zde změněny pouze některé popisky, zvláště odkazy na paragrafy.

ČNB změnila adresu a protokol pro automatické stahování kurzového lístku. Program je upraven. Pokud by ani po aktualizaci funkce nepracovala, vymažte  obsah "www" adresy ve formuláři z menu "Doklady-Číselníky-Kurzový lístek-Aktualizace z WWW".

Odesílání mailů z Grandu mailovým klientem Thunderbird 5.2

U poslední verze mailového klienta Thunderbird 5.2 dochází k problémům při odeslání mailů přímo z Grandu nebo DOSPrintu. Mailový klient se buď vůbec nespustí a je ohlášena chyba MAPI, nebo se mail vytvoří a odešle bez možnosti úpravy uživatelem.

Pokud odesílání mailů z Grandu nebo DOSPrintu používáte, neinstalujte si aktualizaci Thunderbird 5.2 a vyčkejte na opravu.
Jestliže již k instalaci aktualizace 5.2 došlo, můžete si stáhnout a instalovat starší, funkční verzi 5.1 například z tohoto odkazu:

https://ftp.mozilla.org/pub/thunderbird/releases/60.5.1/win32/cs/Thunderbird%20Setup%2060.5.1.exe
nebo
https://ftp.mozilla.org/pub/thunderbird/releases/60.5.1/win64/cs/Thunderbird%20Setup%2060.5.1.exe

Grand 29.010 a 28.610

Oprava - u OSVČ v menu Daně-Daň z příjmu fyzické osoby mohla zůstat u poplatníků v roce 2018 a 2019 daňová sleva na první dítě sazba z roku 2017.

Informační mail uživatelům programu GRAND

Uživatelům programu GRAND verze 27 a 28 byl rozeslán informační mail obsahující výčet zákonných změn přímo se týkajících programu a informaci k aktualizaci pro rok 2019. Pokud jste mail neobdrželi, můžete si jej stáhnout zde www.redlich.cz/GrandInformace2019.pdf

Grand 28.506 a Tisk ve Windows verze 28.505

Do programu byly doplněny výkazy rozvahy vz. 2018. Doplnění nových výkazů rozvahy program nabídne automaticky při úpravě datových struktur v případě, že je účetní rok nastaven na rok 2018. Dále se nabízí při importu dat a uzavření účetnictví za rok 2017. Také jej můžete spustit pomocí menu Konec-Nastavení programu-Servisní funkce-Doplnit výkazy rozvahy vz.2018. Výkazy výsledovky vz.2016 jsou platné i pro rok 2018.

Program umožňuje převést otevřené položky inventarizace ze staršího roku. Převod je proveden formou zápisu účetních dokladů do počátečního období. Funkci spustíte pomocí menu Finance-Účtování-Inventarizace účtů-Import otevřených dokladů počátečního stavu.

Pro statistiku mezd je zapotřebí nově do personalistiky do dalších údajů zaměstnancům zadat údaj Obor nejvyššího dosaženého vzdělání. Hodnotu zjistíte na webové aplikaci https://www.obory-vzdelani.cz/ a do personalistiky ji přenesete pomocí schránky. Tedy ve Windows hodnotu do schránky překopírujete klávesou Ctrl+C, do GRANDu ji klávesou Alt+V.

V seznamu položek účetního dokladu a bankovního výpisu funguje obvyklá klávesa F11 pro nastavení rozměru a pořadí zobrazených účtů.

Do menu Evidence-Mzdová evidence-Tisk-Daň z příjmu je doplněn tisk Žádosti o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění.

Oprava - v příloze k žádosti o nemocenskou dávku se v pravděpdobném příjmu uvádí příjem za celý měsíc, nikoliv 1/30.

Oprava - při doplnění rozvahy ve verzi 28.505 program mohl hlásit chybu při automatické záloze dat.

© 2020 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9