Grand verze 26.110

Při této aktualizaci může Grand v režimu DOSBOX v průběhu instalace oznámit chybu. Ignorujte ji, chyba je zcela bezvýznamná.

ČSSZ opět odložila možnost podání "přílohy k žádosti o nemocenskou dávku" NEMPRI v novém formátu s elektronickými přílohami až na 9. června. Grand jej z bezpečnostních důvodů nabídne raději až od 1. července 2016. ČSSZ také upřesnila, že v elektronické příloze nelze podat fotokopii "nemocenského lístku" a je stále vyžadováno dodání originální tiskopisu vystaveného lékařem. Tím je bohužel smysl elektronických příloh značně omezen.

U dětí zaměstnanců je zaveden příznak, zda si dítě uplatňuje druhý rodič a v jakém období. S údaji pracuje tiskopis potvrzení pro druhého zaměstnavatele.

V personalistice bylo prodlouženo jméno a příjmení rodinných příslušníků.

Konečný stav pokladny v hotovostním dokladu nezapočítává úhrady platební kartou. Tisk pokladní knihy je také doplněn o možnost vynechání bezhotovostních plateb.

Je aktualizován import bankovního výpisu ve formátu Moje Banka CSV.

Do bankovního výpisu můžete importovat položky dříve vyhotoveného platebního příkazu. V položkách výpisu stiskněte klávesu F10 a v menu zvolte  nabídku Import platebního příkazu.

Grand verze 26.101

Nová výše daňového zvýhodnění na druhé (15.804 zvýšeno na 17.004 Kč), třetí a další dítě (17.004 zvýšeno na 20.604 Kč) se poprvé použije v květnové mzdě. Program nabídne změnu automaticky při zadání první mzdy 5/2016.

Od června platí nový datový formát XML souboru žádosti o nemocenskou dávku (NEPRI), který přináší možnost vložit do XML soubory jako přílohu.

V menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu je doplněna tisková sestava Prohlášení poplatníka - ve Windows. Program Tisk ve Windows je zapotřebí aktualizovat alespoň na verzi 26.100.

V seznamu zaměstnanců (menu Evidence - Mzdová evidence - Personalistika) se po stisku klávesy F8 nabízejí některé tiskové sestavy k pracovníkovi. Je zde doplněno Prohlášení poplatníka, Oznámení o nástupu pro OSSZ a Oznámení o ukončení pro OSSZ.

Do personalistiky je doplněn datum vystavení průkazu ZTP/P. Údaj se využívá při tisku prohlášení poplatníka.

Tisky měsíčního a ročního hlášení důch.spoření 2.pilíře jsou přesunuty do starších tiskových sestav.

Číselník pracovišť je doplněno o obec, číslo obce, okres a číslo okresu. Údaje jsou používané pro XML formuláře vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti. Pro jejich zadání můžete využít číselník.

Kontrolní hlášení upraveno i pro přijaté doklady zadané v režimu §91 (tržby vypočítané poměrem).

V údajích pro kontrolní hlášení byl změněn popis krácené plnění na přesnější znění - Poměrný nárok (§75 odst.1).

 U faktury v cizí měně program po uložení hlavičky nabízí vypnutí případného zaokrouhlení celkové částky dokladu.

Daňová evidence - je-li v položce bankovního výpisu zadán variabilní symbol a párování je zakázáno, při účtování do peněžního deníku už program nebude nabízet doklady ke spárování.

Do číselníku partnerů bylo doplněno rodné číslo, které můžete využít pro kontrolu nepodnikajícího partnera na insolvenčím rejstříku.

Program pro podání datovou schránkou zobrazuje PDF soubory v interním prohlížeči.

Grand verze 26.080

Program umí kontrolovat insolvenci partnerů (odběratelů). Jak kontrolu zapnout a používat se dočtete v PDF rozdílové příručce.

Při prodeji ze skladu lze v novém dokladu hromadně změnit prodejní cenu a slevu. Funkci naleznete v menu u položek dokladu.

Je usnadněno vytváření pomocných položek dokladu pro vyrovnání dokladu a vyrovnání DPH. Funkci použijete například u přijatého plnění přenesené DPH, kdy je kvůli přiznání DPH zapotřebí v položce dokladu vyčíslit výši DPH, ale zároveň je nutné další, pomocnou položkou o tuto vypočtenou DPH snížit celkovou výši závazku, aby odpovídal přijaté faktuře.
Funkci naleznete v menu u položek dokladu nebo lze v seznamu položek dokladu stisknout klávesu F10 a zvolit nabídku Vyrovnání DPH.

Je upraven formát souboru MI pro statistiku mezd (Trexima) - použije se poprvé za 1. čtvrtletí 2016. Byly doplněny tři nové sloupce: 1) pro odměnu DPP, 2) odpracované hodiny DPP a 3) vyplacené odstupné a odchodné. Mzdové složky pro odstupné a odchodné zadáte ve formuláři pro sestavení statistiky mezd.

V nastavení vydaných faktur přibyla volba pro případ, že chcete zadávat odlišný variabilní symbol a tento VS přenášet do čísla dokladu kontrolního hlášení. Funkčnost použijí zřejmě jen účetní firmy, které si FV klienta číslují vlastní číselnou řadou.

Oprava - do kontrolního hlášení se nepřenášel údaj režim plnění z hlavičky dokladu (týká se jen cestovních služeb a prodeje použitého zboží).

Grand verze 26.060


V programu je doplněna kontrola zaměstnanců na insolvenčním rejstříku. Kontrola probíhá po zadání období v nové mzdě nebo v menu personalistiky. Bližší podrobnosti naleznete v PDF rozdílové příručce.

Je upraven XML soubor ročního vyúčtování srážkové daně, sloupec 9 (dodatečné vyúčtování), ve kterém jsou nulové hodnoty, se zcela vynechává.

Ve formuláři kontrolního hlášení program informativně uvádí i seznam daňových dokladů, které patří do přiznání DPH, ale nejsou uvedeny v kontrolním hlášení. Smyslem je poskytnou účetnímu rychlý přehled o těchto dokladech.

Oprava - při zápisu daňového dokladu s běžným uskutečněným plněním DPH nad 10.000 Kč program ve formuláři pro doplnění údajů pro kontrolní hlášení  nesprávně uváděl oddíl A.5, ačkoliv doklad patří do A.4. Při sestavení kontrolního hlášení byl doklad i ve starších verzích programu zařazen správně do A.4.

Oprava - roční vyúčtování důchodového pojištění někdy nešlo sestavit.

Číst dál: Grand verze 26.060

Grand verze 26.030

Doklady v kontrolním hlášení se do XML souboru pro elektronické podání exportují včetně haléřů. Dle poučení jsou přípustné obě možnosti - se zaokrouhlením na koruny nebo včetně haléřů. Varianta s haléři se lépe kontroluje proti přiznání DPH (celkové součty jsou přesnější).

Doklady kontrolního hlášení lze pro všechny oddíly najednou exportovat do excelu. Export provedete v seznamu dokladů libovolného oddílu klávesou F10, menu Exprot dat.

V základní sestavě rekapitulace mezd jsou mzdové složky prémií, jiných dávek a srážek udělány dynamicky podle použitých složek ve mzdách.

V Tisku ve Windows je doplněna podpora pro PDFCreator verze 2.2 (autoři tohoto programu změnili názvy objektů a proto s ním starší verze Tisku ve Windows nedokázala pracovat).

Grand verze 26.020

V seznamu dokladů kontrolního hlášení lze filtrovat klávesou F6 a Ctrl+F6.

Opraveny drobné nedostatky (např. špatné formátování záhlaví v kontrolním hlášení).
 

Grand verze 25.550

Je upraven export rozvahy a výsledovky pro daňové přiznání právnické osoby, aby vyhovoval formátu pro rok 2015.

Při překurzování pohledávek a závazků k 31.12 program ukládá do faktury původní kurz, který se využívá při sestavení přehledů DPH. Je tedy možné znovu sestavit například přiznání DPH za období, v němž byly pohledávky a závazky překurzovány.

Oddíl kontrolního hlášení lze zadat (jednou) číslicí bez nutnosti zápisu úvodního písmene. Při opuštění oddílu si program písmeno doplní sám.

Oprava - v rychlém vstupu u ostatních pohledávek a závazků nešel zadat oddíl kontrolního hlášení (do údaje nešel přesunout kurzor).

Oprava - při tisku kontrolního hlášení bez dokladů sumačních oddílů byl v záhlaví špatně formátovaný text.

Grand verze 25.500 a 25.520

Je aktualizován formulář Výpočtu daně a daňového zvýhodnění na vzor 20.   Tiskopis je zcela shodný se vzorem 19 z roku 2015.

Tiskopis Měsíční a roční žádosti o poukázání chybějící částky na daňových bonusech je upraven na vzor 10. Je doplněna volba, zda částku použít na nedoplatek nebo na zálohu daně. 

Ve výpočtu sociálního a zdravotního pojištění OSVČ jsou připraveny parametry pro pojistné za rok 2015.

Oprava - na některých počítačích připojeních do sítě (LAN) docházelo občas k zatuhnutí Grandu.


verze 25.520

Oprava - v režimu DOSBOX u verze 25.500 nešlo archivovat a obnovovat data z USB a externího disku v případě, že archivní soubory byly uloženy přímo v hlavní složce disku.

Kontrolní hlášení - zobrazení k výzvě zadání/kontroly údajů kontr.hl. zohledňuje z hlediska výpočtu celkové částky plnění v dokladu i případ, že typy sazeb DPH pro odpočet záloh 09 a 25 mají nastavený řádek přiznání rovný nule (standardně je -1).

Informace - Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti vytisknete stejně jako v předchozích verzích programu v menu Evidence-Mzdová evidence-Roční dodanění. Pouze je nutné v posledním editačním formuláři, kde je uveden například výsledný přeplatek/nedoplatek daně, sepnout volbu (*) Tisk potvrzení o zdanit.příjmech.
Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP daněných srážkovou daní vytisknete v menu Evidence-Mzdová evidence-Tisk-Daň z příjmu-Potvrzení příjmů DPP a dani srážkou.

Ministerstvo financí vydalo přehled nejdůležitějších změn v daních pro rok 2016

Ministerstvo financí vydalo Přehled nejdůležitějších změn  v daních pro rok 2016.
Dokument naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/prehled-nejdulezitejsich-zmen-pro-obcany-6940

© 2020 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9