Grand verze 25.120

Při tisku přehledu ZP a hromadného hlášení ZP z DOSu (v Tisku ve Windows k problému nedošlo) ve verzi 25.110 bylo  při ukládání údajů o firmě zkráceno PSČ organizace o jeden, případně dva znaky. Toto PSČ se používá i pro výstupy pro OSSZ. Aktualizace provede kontrolu délky PSČ. Pokud došlo k jeho zkrácení a zároveň zkrácené PSČ odpovídá PSČ z firemních údajů, bude PSČ pro sestavy ZP a OSSZ automaticky opraveno. Jinak bude programem oznámeno varování o nutnosti ruční opravy.

Grand verze 25.110

 • Podvojné účetnictví - jsou doplněny výkazy rozvahy a výsledovky vzor 2014. V rozvaze v plném rozsahu byly vloženy řádky 79, 86 a 88, ve zjednodušeném rozsahu řádek 20. Ve všech výkazech byly aktualizovány texty. Doplnění výkazů se nabídne při úpravě datových struktur, ale můžete je provést i později.
  Pokud necháte doplnit nové vzory, budou současně posunuta čísla řádků výkazů uvedených v účetním rozvrhu, aby odpovídala novým vzorům. V důsledku této úpravy nebude možné používat v menu Finance - Výkazy pro FÚ pro další výpočty starší vzory.
 • Staré vzory rozvahy a výsledovky můžete odložit do archivu, snadněji můžete importovat stav minulého období výkazů.
 • Mzdy - potvrzení o dani srážkou je aktualizováno na vzor č. 2.
 • Doplněna možnost přímého odeslání přiznání a hlášení do datové schránky.
 • Je vyřešen problém s občasným nespuštěním Grandu ve Windows 8.1 32 bite. Podrobnosti naleznete v článku Grand ve Windows 8.1 občas nejde spustit

Grand verze 24.200

 • Podvojné účetnictví - jsou doplněny výkazy rozvahy a výsledovky vzor 2014. V rozvaze v plném rozsahu byly vloženy řádky 79, 86 a 88, ve zjednodušeném rozsahu řádek 20. Ve všech výkazech byly aktualizovány texty. Doplnění výkazů se nabídne při úpravě datových struktur, ale můžete je provést i později.
  Pokud necháte doplnit nové vzory, budou současně posunuta čísla řádků výkazů uvedených v účetním rozvrhu, aby odpovídala novým vzorům. V důsledku této úpravy nebude možné používat v menu Finance - Výkazy pro FÚ pro další výpočty starší vzory.

Grand verze 24.111 a 25.004

 • Oprava -  tisk potvrzení o srážkové daní z příjmů z DPP někdy nezobrazil zaměstnance k tisku za požadovaný rok.

Povinná elektronická komunikace s finanční správou

S účinností od 1. ledna 2015 platí povinnost elektronické komunikace s finanční správou pro daňové subjekty nebo jeho zástupce se zpřístupněnu datovou schránku nebo se zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Výhradně elektronicky se podává přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, hlášení a vyúčtování.

Nové ustanovení zákona je ustanovením procesním a povinnost elektronického podání se vztahuje na všechna podání učiněná po 1. 1. 2015 - tedy například i na daňové přiznání k dani silniční za rok 2014.

Pokud ze zákona vyplývá, že má být podání učiněno elektronicky a bude učiněno v papírové formě, finanční úřad automaticky daňovému subjektu vyměří pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé podání. Pokud by tímto jednáním poplatník závažně ztěžoval správu daní, může mu být vyměřena pokuta až do výše 50 000 Kč..


Blíže viz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/povinna-elektronicka-komunikace-s-financni-spravou-se-rozsiruje-o-dalsi-subjekty-5566

Grand verze 24.110

 • Je aktualizováno nastavení a formuláře pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění OSVČ v menu Daně.
 • Doplněny nové kódy zástupce v přiznání DPH, souhrnném hlášení a žádosti o přeplatek na daňovém bonusu.
 • Oprava - ve verzi 24.100 program hlásil při úpravě datových struktur starších verzí chyby při založení sazeb DPH.

Grand verze 24.100

 • Číselník Typů sazeb DPH je doplněn o záznamy pro druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10%, která platí od 01.01.2015.
 • Z důvodu zavedení další nenulové sazby DPH byly předělány rekapitulace DPH na fakturách a ostatních daňových dokladech. Program bude uvádět pouze  sazby skutečně použité na dokladu v členění podle skutečné výše sazby. Z tohoto důvodu nebylo možné dodržet vizuální podobu některých dřívějších sestav. Například tisková sestava Faktura s rekapitulací má také nově rekapitulaci ve formě seznamu, nikoliv tabulky.
 • Volitelně si můžete určit, zda bude rekapitulace obsahovat i nulovou sazbu mimo DPH. Volbu provedete v obrazovce těsně předcházející tisku, kde měníte tiskovou sestavu, počet kopií a podobně.
 • V personalistice je u rodinných příslušníků doplněn údaj pořadí dítěte pro daňové zvýhodnění v roce 2015. Údaj si tak můžete zadat již v této verzi programu v rámci přípravy na rok 2015.
 • Údaj využijete i pro tisk potvrzení dětí pro druhého poplatníka. Tisknout můžete klávesou F8 přímo ze seznamu dětí v personalistice, nebo můžete použít menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu - Potvrz.dětí pro 2.poplatníka.
 • Vyživované děti, které si uplatňuje druhý poplatník (rodič) zadejte obvyklým způsobem, pouze u nich vypněte volbu pro uplatnění daňového zvýhodnění.
 • Do výpočtu ročního vyúčtování daně z příjmu zaměstnance byla doplněna sleva na dani za umístění dítěte.
 • Kurz cizí měny pro jeden den lze načíst z webu přímo z formuláře pro doplnění kurzu.
 • Pokud do téže účtované firmy vkládá střídavě několik lidí doklady pomocí rychlého vstupu, můžete si v menu Konec - Nastavení programu - Prostředí, ve formuláři tlačítko Další, zapnout sdílení téže sady položek. Předpokládá se však, že uživatelé nebudou rychlý vstup téže účtované firmy používat současně.

Rozeslán nabídkový dopis uživatelům programu GRAND verze 24 a 23


Uživatelům GRANDu verze 24 a 23 byl rozeslán nabídkový dopis na verzi pro rok 2015. Prioritně šel dopis elektronicky mailem. Zákazníkům bez mailu nebo s nedoručitelnou mailovou adresou byl dopis zaslán obyčejnou poštou.

Snížení limitu pro platby v hotovosti

Novelou č. 261/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti, se snižuje limit pro platby v hotovosti z dosavadních 350 tisíc korun na  270 tisíc korun .
Snížení limitu platí od 1. prosince 2014 a vztahuje se i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, tedy na dary a půjčky.
Zákon výslovně stanoví, že příjemce je povinen odmítnout hotovostní platbu nad nově stanovený limit.

 

EPodání 24.100

 • Při prvním spuštění po aktualizaci program nabídne instalaci nového certifikátu OSSZ platného od 27.10.2014 do 27.10.2015.
   Pokud certifikát při této příležitosti nenainstalujete, můžete tak učinit dodatečně poklepáním na soubor DIS_CSSZ_2015.cer, který naleznete obvykle ve složce C:\GRAND\EPodani\certificates. Po instalaci certifikátu spusťte EPodání, na nástrojové liště zvolte tlačítko Číselníky, v dalším formuláři záložku Státní úřady. U OSSZ změňte certifikát na aktuální a nastavení uložte.

© 2020 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9