Grand verze 24.111 a 25.004

 • Oprava -  tisk potvrzení o srážkové daní z příjmů z DPP někdy nezobrazil zaměstnance k tisku za požadovaný rok.

Povinná elektronická komunikace s finanční správou

S účinností od 1. ledna 2015 platí povinnost elektronické komunikace s finanční správou pro daňové subjekty nebo jeho zástupce se zpřístupněnu datovou schránku nebo se zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Výhradně elektronicky se podává přihláška k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, hlášení a vyúčtování.

Nové ustanovení zákona je ustanovením procesním a povinnost elektronického podání se vztahuje na všechna podání učiněná po 1. 1. 2015 - tedy například i na daňové přiznání k dani silniční za rok 2014.

Pokud ze zákona vyplývá, že má být podání učiněno elektronicky a bude učiněno v papírové formě, finanční úřad automaticky daňovému subjektu vyměří pokutu ve výši 2 000 Kč za každé jednotlivé podání. Pokud by tímto jednáním poplatník závažně ztěžoval správu daní, může mu být vyměřena pokuta až do výše 50 000 Kč..


Blíže viz http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/povinna-elektronicka-komunikace-s-financni-spravou-se-rozsiruje-o-dalsi-subjekty-5566

Grand verze 24.110

 • Je aktualizováno nastavení a formuláře pro výpočet zdravotního a sociálního pojištění OSVČ v menu Daně.
 • Doplněny nové kódy zástupce v přiznání DPH, souhrnném hlášení a žádosti o přeplatek na daňovém bonusu.
 • Oprava - ve verzi 24.100 program hlásil při úpravě datových struktur starších verzí chyby při založení sazeb DPH.

Grand verze 24.100

 • Číselník Typů sazeb DPH je doplněn o záznamy pro druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10%, která platí od 01.01.2015.
 • Z důvodu zavedení další nenulové sazby DPH byly předělány rekapitulace DPH na fakturách a ostatních daňových dokladech. Program bude uvádět pouze  sazby skutečně použité na dokladu v členění podle skutečné výše sazby. Z tohoto důvodu nebylo možné dodržet vizuální podobu některých dřívějších sestav. Například tisková sestava Faktura s rekapitulací má také nově rekapitulaci ve formě seznamu, nikoliv tabulky.
 • Volitelně si můžete určit, zda bude rekapitulace obsahovat i nulovou sazbu mimo DPH. Volbu provedete v obrazovce těsně předcházející tisku, kde měníte tiskovou sestavu, počet kopií a podobně.
 • V personalistice je u rodinných příslušníků doplněn údaj pořadí dítěte pro daňové zvýhodnění v roce 2015. Údaj si tak můžete zadat již v této verzi programu v rámci přípravy na rok 2015.
 • Údaj využijete i pro tisk potvrzení dětí pro druhého poplatníka. Tisknout můžete klávesou F8 přímo ze seznamu dětí v personalistice, nebo můžete použít menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Daň z příjmu - Potvrz.dětí pro 2.poplatníka.
 • Vyživované děti, které si uplatňuje druhý poplatník (rodič) zadejte obvyklým způsobem, pouze u nich vypněte volbu pro uplatnění daňového zvýhodnění.
 • Do výpočtu ročního vyúčtování daně z příjmu zaměstnance byla doplněna sleva na dani za umístění dítěte.
 • Kurz cizí měny pro jeden den lze načíst z webu přímo z formuláře pro doplnění kurzu.
 • Pokud do téže účtované firmy vkládá střídavě několik lidí doklady pomocí rychlého vstupu, můžete si v menu Konec - Nastavení programu - Prostředí, ve formuláři tlačítko Další, zapnout sdílení téže sady položek. Předpokládá se však, že uživatelé nebudou rychlý vstup téže účtované firmy používat současně.

Rozeslán nabídkový dopis uživatelům programu GRAND verze 24 a 23


Uživatelům GRANDu verze 24 a 23 byl rozeslán nabídkový dopis na verzi pro rok 2015. Prioritně šel dopis elektronicky mailem. Zákazníkům bez mailu nebo s nedoručitelnou mailovou adresou byl dopis zaslán obyčejnou poštou.

Snížení limitu pro platby v hotovosti

Novelou č. 261/2014 Sb., kterou se mění zákon č. 254/2004 Sb. o omezení plateb v hotovosti, se snižuje limit pro platby v hotovosti z dosavadních 350 tisíc korun na  270 tisíc korun .
Snížení limitu platí od 1. prosince 2014 a vztahuje se i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, tedy na dary a půjčky.
Zákon výslovně stanoví, že příjemce je povinen odmítnout hotovostní platbu nad nově stanovený limit.

 

EPodání 24.100

 • Při prvním spuštění po aktualizaci program nabídne instalaci nového certifikátu OSSZ platného od 27.10.2014 do 27.10.2015.
   Pokud certifikát při této příležitosti nenainstalujete, můžete tak učinit dodatečně poklepáním na soubor DIS_CSSZ_2015.cer, který naleznete obvykle ve složce C:\GRAND\EPodani\certificates. Po instalaci certifikátu spusťte EPodání, na nástrojové liště zvolte tlačítko Číselníky, v dalším formuláři záložku Státní úřady. U OSSZ změňte certifikát na aktuální a nastavení uložte.

Od ledna ruší zákon povinnou elektronickou komunikaci s ČSSZ.

Novelou zákona o daních z příjmů se elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři stává v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, budou od 1. 1. 2015 dál moci zasílat papírové tiskopisy. Bližší podrobnosti naleznete na webu ČSSZ.

Dodatečné uplatnění základní daňové slevy starobních důchodců za rok 2013

Na základě právní analýzy nálezu Ústavního soudu I. ÚS 2340/2013, který mimo jiné uvádí, že je v rozporu s ústavně garantovanou ochranou základních práv a svobod osob aplikovat protiústavní zákon orgánem veřejné moci, dospěla finanční správa k závěru, že ustanovení znemožňující uplatnit základní slevu na dani z příjmů pro starobní důchodce nebude za rok 2013 aplikovat. Starobní důchodci tak mají možnost dodatečně uplatnit základní daňovou slevu i za rok 2013. Podrobnosti naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/zakladni-sleva-na-dani-za-rok-2013-u-starobnich-duchodcu-5392

Grand verze 24.030

 • Daň z příjmu FO - sazba darů je od roku 2014 zvýšena z 10% na 15% (DP §15), u právnické osoby zůstává na 10%. Úprava se projeví v menu Daně.
 • Pomocí menu Evidence - Sklad - Změny prodejních cen - Hromadné přiřazení ceny můžete hromadně zadat prodejní cenu na základě jiné ceny včetně jejího přepočtu určenou slevou.
 • Do programu byly doplněny individuální slevy pro skladové karty (skupiny karet dle zatřídění) a jednotlivé partnery (skupinu partnerů). Bližší podrobnosti najdete v rozdílové PDF příručce.
 • Oprava - v ELDP je opraven nápočet vyloučených dob u mateřské v případě, že se dítě narodilo právě poslední den v měsíci.
 • Tip - urychlení spuštění programu v režimu DOSBoxu (v 64 bite Windows) docílíte vypnutím kontroly existence účtovaných firem volbou Při startu programu kontrolovat účtované firmy, kterou najdete v menu Konec - Nastavení programu - Prostředí.

© 2020 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9