Grand verze 22.010

 • Je zprovozněno elektronické podání PVPOJ (přehled o výši pojistného) pro rok 2012. Na verzi 22.010 je zapotřebí aktualizovat i Tisk ve Windows a EPodání.

Grand verze 22.005

 • Program byl doplněn o kontrolu DIČ (ověření registrace k DPH) pro celou EU na portálu VIES. Kontrolu můžete vyvolat v kartě partnera stiskem klávesy Ctrl+K, hromadně v menu Doklady - Číselníky - Partneři - Prověření DIČ. Automaticky se kontrola provádí při vystavení faktury a hotovostního dokladu (ne v rychlém vstupu) v režimu přenesení DPH a vývozu do EU. Automatickou kontrolu vypnete a zapnete volbou Kontrola DIČ na VIES v menu Doklady - Číselníky - Partneři - Nastavení. Pozor - někdy bývá portál přetížený nebo nedostupný (program o tom informuje) a kontrola nemusí proběhnout.
 • Kontrolu DIČ je možné vyvolat i v seznamu dokladů DPH (menu Finance (Doklady) - Evidence DPH - Přehled dokladů stiskem klávesy Ctrl+K. Program zároveň ohlásí i doklady, kde DIČ není zadané vůbec.
 • Pro zjištění rozdílů mezi účtem 343 a přiznáním DPH je v menu Finance - Evidence DPH - DPH v jiném období umožněno zpracování i pro zadané účetní období (dříve jen pro období DPH).
 • Oprava - u typu sazby DPH AO a AP pro přijatá plnění v režimu přenesené DPH s krácením nebyl nastaven příznak vstupu do záznamní povinnosti.

Grand verze 22.003

 • V přiznání DPH byla doplněna kontrola na shodu uskutečněných a přijatých plnění u dovozů, pořízení v EU a přenesené DPH.
 • Při tisku do PDF s odesláním mailem lze zadat předmět a tělo mailu.
 • Měsíční přehled pojistného pro OSSZ lze elektronicky podávat až po 17. únoru 2012, protože se mění datová struktura a portál VREP není dosud na tuto změnu připraven. Po vyzkoušení na testovací větvi (nejdříve 15.2.2012) bude k dispozici i aktualizace Grandu.
 • Byly odstraněny menší nedostatky verze 22.

Grand verze 22.000 - rozeslání uživatelům

K dnešnímu dni byly rozeslány všechny dříve objednané nové verze programu Grand 22.

Grand verze 21.320

 • Oprava - v ročním vyúčtování daně z příjmu zaměstnace byl opraven nápočet zákonného pojistného v případě, že firma dobrovolně platí vyšší sociální pojistné 26% (v ročním vyúčtování se uvádí pouze 25%).
 • V účetním rozvrhu si můžete nechat vyhledat a označit nepoužívané účty. Označení provedete v seznamu účtů stiskem klávesy F10 a volbou Označení nepoužitých účtů.
 • V nastavení importu bankovních výpisů je formát Multicash rozdělen na dvě varianty - pro banku HVB a ČS.
 • Tisková sestava porovnání výkazů předvahy, rozvahy a výsledovky je doplěna o součty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.
 • V tiskové sestavě účetního předpisu je prodloužen text položky na 20 znaků.

Grand verze 21.310

 • Do ročního dodanění mezd je doplněna tisková sestava vyúčtování daně a daňového zvýhodnění vzor 16 za rok 2011. Tiskopis je zcela shodný s předchozím rokem.
 • V menu Daně - Vyúčtování sociálního (zdravotního) pojištění bylo aktualizováno nastavení a výpočet přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2011.
 • Pro možnost rozeslání výplatních pásek mailem byl do personalistiky doplněn mail zaměstnance a heslo, kterým může být PDF soubor chráněn. Rozeslání provedete tak, že při tisku výplatní pásky zvolíte jako výstupní zařízení PDF - mailem. Pokud by se nezobrazily nové maily k odeslání, přesvědčte se, že v Nastavení DOSPrintu máte v záložce Tiskárna jako PDF tiskárnu zadanou PDF - vestavěná tiskárna DOSPrintu. Odeslání mailem nelze použít v případě, že pro elektronickou komunikaci používáte výhradně webové rozhraní. Pokud by byla zobrazována zpráva o chybě MAPI a neexistující příloze, aktualizujte z www.redlich.cz i program DOSPRINT na verzi 3.7.
 • V Tisku ve Windows se zobrazovala chyba při tisku Přehledu o platbě pojistného ZP.

Grand verze 21.300

 • V programu byly provedeny změny za účelem zjednodušení problematiky změny sazeb DPH. Byl doplněn nový číselník sazeb DPH, který obsahuje historii konkrétních sazeb DPH v jednotlivých letech. Původní číselník sazeb DPH byl přejmenován a upraven tak, aby sazby pro 10 a 20 procent byly nahrazeny parametrickým zadáním pro základní a sníženou sazbu.
  Při zadání dokladu se automaticky zvolí sazby DPH odpovídající datu zdanitelného plnění, případně vystavení. Uživateli je ponechána možnost zvolit i sazby platné pro jiné období.
 • V režimu přenesené daňové povinnosti je možné zadat přímo do položky dokladu kód plnění, množství a jednotku. Úprava je provedena i v rychlém vstupu. V programu jsou provedeny i další úpravy umožňující režim přenesení daňové povinnosti pro stavební práce.
 • Ve srážkách mezd je možné zadat příjemce, v jehož prospěch je srážka provedena. Příjemce bude uveden na případném závazku vytvořeném ze srážky. Údaj je možné použít např. u exekucí.

Grand verze 21.100

 • Program EPodání je upraven pro komunikaci s novým portálem OSSZ VREP. Po stažení aktualizované verze se při prvním startu nabídne změna portálu.
 • V kartě partnera (menu Doklady - Číselníky - Partneři), můžete po stisku tlačítka Další, zadat účetní předkontaci pro prodej a nákup.
 • U doplatku zdravotního pojištění do minimálního základu ZP můžete část ZP za zaměstnavatele srazit formou srážky (stávající stav), nebo může být celé zdravotní pojistné z doplatku do min.základu ZP uvedeno u pracovníka. Chování programu ovlivňuje volba ZP při doplatku do min.základu ZP platí celé pracovník v menu Evidence - Mzdová evidence - Nastavení - Základní, zde tlačítko Další.
 • U prodejních dokladů a objednávek bylo doplněno volitelné zadání prodejní ceny přímo v hlavičce dokladu. Údaj zpřístupníte sepnutím spínače Zadávat prodejní cenu v nastavení jednotlivých typů dokladů (např. Doklady - Faktury vydané - Nastavení), kde zvolíte tlačítko Další. Zároveň můžete určit i výchozí prodejní cenu pro případ, že prodejní cena není zadaná v kartě odběratele.
 • Oprava - při výpočtu exekucí s kombinací starší přednostní a novější nepřednostní srážky, mohla být srážena i nepřednostní.
 • Oprava - v exportu průměrného výdělku pro Treximu byl upraven výpočet fondu pracovní doby a absencí pro případ nástupu a ukončení v průběhu měsíce.

Grand verze 21.060

 • Program byl upraven pro zápis dokladů Oprav výše daně za dlužníky v insolvenčním řízení. Do číselníku typů dokladů DPH jsou pro tyto případy doplněny typy SS (věřitel) a RS (dlužník). V přiznání DPH se těchto opravných dokladů uvede v řádku 1 a 2 pouze DPH (snižuje daň na výstupu), základ DPH se neuvádí, v řádku 33 se vyčíslí opravená DPH (v kladné hodnotě). Analogicky je tomu u přijatých plnění v řádcích 40, 41 a 34.
 • Automatické vytvoření opravného dokladu zajistíte v menu Doklady-Faktury vydané (přijaté) - Oprava, kde v seznamu stisknete klávesu F10. V menu zvolíte nabídku Vytvoření dokladu,storno - Opravný doklad (dobropis) nebo Vytvoření dokladu,storno - Opravný doklad za dlužníkem v insolvečním řízení.
 • Upravený program EPodání pro komunikaci s novým portálem OSSZ bude k dispozici v průběhu prázdnin. Odesílání přes PVS by mělo být funkční až do konce tohoto roku.

© 2019 Daniel Redlich software
Vytvořeno v Joomla 3.9