Ukládáte-li například PDF soubory originálních faktur na pevný disk počítače, můžete si tyto soubory nechat zobrazit přímo z Grandu. Bližší popis naleznete v PDF rozdílové příručce.

Před tiskem seznamu zaměstnanců z přehledu osobních údajů program zobrazuje výběrový formulář pro zadání pracovního poměru, střediska a podobně. V tomto formuláři se také zadává rok, k němuž má být seznam vyhotoven. Program z tisku automaticky vyloučí zaměstnance, kterým pracovní poměr skončil před tímto rokem, nebo který začal až po tomto roce. V tiskové sestavě daňových slev budou zobrazeny děti, které budou daňově uplatněny v zadaném roce.

Od dubna 2020 program mírně upravil metodiku výpočtu pravděpodobného průměru náhrad. Změna se týká automatického započtení příjmů ze stálých složek mzdy (např. osobní ohodnocení, prémie, aj.) a dále způsobu výpočtu. Nově bude měsíční příjem pro pravděpodobný průměr vydělen týdenním úvazkem z personalistiky a koeficientem 4.438 (průměrný počet týdnů v měsíci).
Úprava je provedena proto, aby byl výpočet konzistentní s metodikou používanou k výpočtu měsíčního pravděpodobného příjmu.

Při tisku formuláře ukončení nemoci program přednastaví počátek výkonu zaměstnání po DNP na následující den po ukončení nemoci. Připadne-li ukončení na pátek až neděli, program nastaví počátek výkonu zaměstnání na pondělí.

Přehled příjmů a vyloučených dob pro DNP za všechny zaměstnance k zadanému počátku nemoci si můžete vytisknout nebo exportovat v menu Evidence - Mzdová evidence - Tisk - Sociální pojištění - Příjmy a vyloučené doby pro DNP.

Do programu byl doplněn export mezd, kde jsou jednotlivé částky uvedeny ve sloupci pod sebou. Sestavu naleznete v menu Evidence - Mzdová evidence - Dotazy - Složky hrubé mzdy (ve sloupci).

U vystaveného daňového dobropisu překračujícího v absolutní částce 10.000 Kč, který se uvádí v kontrolním hlášení v oddílu A.4, může nastat potřeba zadat odlišné DPPD (datum povinnosti přiznat daň) a DUZP (datum uskutečnění zdanitelného plnění). Při vystavení nové vydané faktury není možné v GRANDu zadat odlišné DPPD a DUZP, ale je možné tyto údaje ručně změnit při opravě dokladu. Aby se zabránilo nechtěným překlepům, je při sestavení kontrolního hlášení doplněna kontrola pro oddíl A.1 a A.4 na odlišná data DPPD a DUZP. Na uživateli je pak ponecháno rozhodnutí, zda jde o záměr (například u dobropisů) nebo o chybu.

Při odesílání tržeb na EET je doplněna kontrola konce platnosti podpisového certifikátu. Program bude upozorňovat 14 dnů před koncem platnosti certifikátu 1x denně při odeslání první tržby tohoto dne. Zjištění konce platnosti můžete kdykoliv provést i odesláním testovací tržby v menu Doklady - Hotovost příjem - EET - Test EET.