Novela Zákoníku práce 262/2006 Sb. platná od 30.07.2020 upravuje v § 357 zjišťování průměrného výdělku. Ten doposud nesměl být menší než minimální mzda. Nově nesmí být zároveň menší i než zaručená mzda. GRAND při zjišťování hodinového průměrného výdělku pro výpočet náhrad (včetně náhrady za nemoc) a příplatků bude od srpna 2020 zohledňovat i mzdový tarif, který se zadává ve mzdových údajích v personalistice. Bude-li hodinový průměrný výdělek (průměr pro náhrady) zjištěný například z minulého čtvrtletí menší než zaručená mzda, nabídne zvýšení průměrného výdělku na úroveň zaručené mzdy. Není-li mzdový tarif zaručené mzdy v personalistice zadán, program průměrný výdělek porovná pouze s minimální mzdou. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v rozdílové PDF příručce.

Zákonem č. 255/2020 Sb. se s účinností od 1. 9. 2020 mění a doplňuje § 39 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a zaměstnavatelé předkládají ČSSZ evidenční listy důchodového pojištění, oznámení o nástupu a přílohy k žádosti o dávku výhradně v elektronické podobě. Pro uživatele to znamená, že výše uvedené formuláře včetně měsíčního přehledu pojistného musí povinně podávat datovou schránkou, prostřednictvím elektronického portálu ČSSZ nebo kanálem VREP.

Do programu byla doplněna možnost odeslat elektronická podání pro ČSSZ prostřednictvím jejich e-portálu. Volbu pro odeslání naleznete na spodním okraji formuláře, který chcete odeslat.

Novela Zákoníku práce 262/2006 Sb. platná od 30.07.2020 nařizuje, aby zápočtový list u srážek obsahoval i informaci, který orgán srážku nařídil. Do srážek byl proto doplněn odpovídající údaj. Zadejte jej do stálých složek mzdy v personalistice. Při tisku zápočtového listu jej můžete také doplnit jednorázově.

 Dle výkladu MPSV se základ sociálního pojištění zaměstnance, který v kalendářním roce převyšuje maximální vyměřovací základ 1.355.136 Kč, zahrnuje do úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru použitých pro zjištění podmínky alespoň 90 % základů z března 2020 pro účely COVID prominutí pojistného. Program byl na tento případ upraven.