• Mění se obsah XML souboru elektronického podání Přílohy k žádosti o nemocenskou dávku. XML je doplněno o informaci, zda má zaměstnanec exekuce a zda je v insolvenci. Oba údaje se v programu zadávaly již dříve, nově se pouze předávají i v XML souboru.
  • Pokud pro elektronické podání používáte program Epodání, je nutné aktualizovat i tento program na verzi 25.200.
  • Při zadávání hotovostního dokladu se zobrazuje zůstatek pokladny. Pokud není zústatek pokladny správný, překontrolujte si počáteční stav pokladny v menu Konec - Firemní údaje - Pokladny.
  • Při tisku seznamu dokladů DPH (záznamní povinnosti) je uveden zvlášť součet za první a druhou sníženou sazbu DPH. U jednotlivého dokladu jsou pro nedostatek místa obě sazby uvedeny ve stejném sloupci. Pokud byste potřebovali vytisknout doklady jen za jednu sníženou sazbu, použijte například volbu Doklady - Evidence DPH - Přehled položek.
  • Jsou doplněny nové kódy pro přenesenou DPH platné od 01.04.2015. Režim přenesené DPH je u tohoto zboží podmíněn překročením 100.000 v základu daně na jednom plnění (dokladu). Seznam zboží je uveden v PDF rozdílové příručce.
  • Vrácení platby za přeplacenou vydanou fakturu je v bankovním výpisu nutné zadat jako záporný příjem. Import BV se nově pokouší detekovat tyto přeplatky a pokud se spárování podaří, automaticky změní typ bankovní operace a znaménko u částky. Obdobně je upraveno párování po zadání variabilního symbolu v položce bankovního výpisu. Funkci párování lze v položce BV nově vyvolat klávesou Alt+P, nebo klávesou F10 a volbou Spáruj úhradu.
  • Při nekorektním ukončení Grandu, především v režimu DOSBOX, může dojít k poškození dat. Proto byla obnova indexových souborů, která se automaticky nabízí při novém startu programu, doplněna o kontrolu integrity dat, jež by měla odhalit některá vážnější poškození. Kontrolu integrity lze vypnout ve formuláři dotazu obnovy indexových souborů.
  • Rozvahu a výsledovku pro FÚ lze exportovat do daňového programu TaxOff. Export provedete v seznamu výkazů (menu Finance - Výkazy pro FÚ - Prohlížení) stiskem klávesy F10, v menu zvolte Export do daňového programu. Údaje jsou uloženy s přesností na haléře. Přenos lze úspěšně provést pouze pro výkazy vzor 2014. U starších vzorů by byl import v TaxOff proveden do chybných řádků.
  • Do importu bankovních výpisů doplněn formát CSV pro KB MojeBanka.
  • Program kontroluje DOS specifikaci názvu složky pro uložení XML souborů. Oproti verzi 25.200 je jako přípustný znak doplněna vlnovka ~.
  • Oprava - při kontrole integrity dat s prázdným účetním deníkem ve verzi 25.200 hlásil program chybu String is too long.